دوره و شماره: دوره 4، شماره 4، زمستان 1392 
5. راهبرد مدیریت هوشمند انرژی در یک خودروی هیبرید برقی نوع موازی مستقل

صفحه 51-62

ابوالفضل حلوایی نیاسر؛ ابوالفضل حلوایی نیاسر؛ ناصر فلاحی