اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

رحمت‌اله هوشمند

برق استاد دانشگاه اصفهان

eng.ui.ac.ir/hooshmand_r
hooshmand_reng.ui.ac.ir

سردبیر

امین خدابخشیان

برق استاد دانشگاه اصفهان

eng.ui.ac.ir/aminkh
aminkheng.ui.ac.ir
0000-0001-7224-3288

کارشناس نشریه

زهرا ظهرابی

کامپیوتر کارشناس نشریات دانشگاه اصفهان

iseeres.ui.ac.ir
031-37934335

اعضای هیات تحریریه بین المللی

الهیار منتظری

Control Theory, System Identificaiton, Adaptive Signal Processing Associate Professor, Lancaster University, England

www.lancaster.ac.uk/engineering/about/people/allahyar-montazeri#publications
a.montazerilancaster.ac.uk
0000-0002-1750-6994

Fushuan Wen

Fault diagnosis and system restoration,  Power economics, Power system investment planning and operation optimization Professor of Electrical Engineering, Zhejiang University, China

person.zju.edu.cn/0091206
646228214qq.com
0000-0002-6838-2602

امیرحسن منجمی

AIMachine Learning, Data Science, Deep Learning. Lifelong Education Senior Lecturer, School of Computing, National University of Singapore

ace.nus.edu.sg/about-us/teaching-team/#dialog-6
sleamnus.edu.sg

محمد محبی

Machine Learning, Algorithms, Bioinformatics, Graph Theory Assistant Professor of Computer Science, University of North Georgia

ung.edu/mike-cottrell-college-of-business/faculty-staff-bio/mohammad-mohebbi.php
mohammad.mohebbiung.edu
0000-0002-6628-2632

اعضای هیات تحریریه

سید عباس طاهر

برق استاد دانشگاه کاشان

faculty.kashanu.ac.ir/sataher/fa
sataherkashanu.ac.ir
0000-0002-3998-5332

احسان‌اله کبیر

برق استاد دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/~kabir
kabirmodares.ac.ir
0000-0002-5610-7611

سید علیرضا سیدین

برق دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

scimet.um.ac.ir/SeyedAlireza_Seyedin
seyedinum.ac.ir
0000-0003-4682-8770

محمدمهدی فاتح

مهندسی کنترل دانشیار دانشگاه صنعتی شاهرود

shahroodut.ac.ir/fa/as/index.php?id=S122
mmfatehshahroodut.ac.ir
0000-0002-3500-7179

محمد تشنه لب

مهندسی کنترل استاد دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

wp.kntu.ac.ir/teshnehlab/
teshnehlabkntu.ac.ir
0000-0003-2498-9653

ابراهیم افجه‌ای

برق استاد دانشگاه شهید بهشتی

ece.sbu.ac.ir/~e-afjei
e-afjeisbu.ac.ir

حسین سعیدی

مخابرات، بیوالکتریک استاد دانشگاه صنعتی اصفهان

hsaidi.iut.ac.ir/
hsaidicc.iut.ac.ir
0000-0002-9568-0760

فرید شیخ‌الاسلام

مهندسی کنترل استاد دانشگاه صنعتی اصفهان

sheikholeslam.iut.ac.ir/
sheikhcc.iut.ac.ir
0000-0002-7574-8967

محمود جورابیان

برق استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

eng.scu.ac.ir/show-content/-/asset_publisher/9IgoAxhwYRPy/content/845661?p_p_auth=pd5VOpCt&p_p_state_rcv=1
mjoorabianscu.ac.ir
000-0002-1911-9840

قاسم میر جلیلی

مخابرات استاد دانشگاه یزد

yazd.ac.ir/en/people/mirjalily
mirjalilyieee.org
0000-0002-6380-4167

عباس شولایی

برق استاد دانشگاه علم و صنعت ایران

www.iust.ac.ir/find.php?item=35.15851.42470.fa
shoulaieiust.ac.ir
0000-0002-3430-1499

سید ابراهیم حسینی

برق استاد گروه مهندسی برق، دانشگاه فردوسی مشهد

scimet.um.ac.ir/SeyedEbrahim_Hosseini
ehosseinium.ac.ir
0000-0002-8683-2590

بهزاد میرزائیان دهکردی

برق - ماشین های الکتریکی و الکترونیک قدرت استاد دانشگاه اصفهان

engold.ui.ac.ir/~mirzaeian/
mirzaeianeng.ui.ac.ir
0000-0002-1124-8138

پیمان معلم

برق - الکترونیک استاد دانشگاه اصفهان

engold.ui.ac.ir/~p_moallem/
p_moallemeng.ui.ac.ir
0000-0001-7891-293X

محمد عطائی

برق - کنترل استاد دانشگاه اصفهان

engold.ui.ac.ir/~ataei/
ataeieng.ui.ac.ir
0000-0002-1000-5046