مدیر مسئول


رحمت‌اله هوشمند استاد دانشگاه اصفهان

برق

سردبیر


امین خدابخشیان استاد دانشگاه اصفهان

برق

کارشناس نشریه


زهرا ظهرابی کارشناس نشریات دانشگاه اصفهان

کامپیوتر

 • iseeres.ui.ac.ir
 • 031-37934335

اعضای هیات تحریریه


سید عباس طاهر استاد دانشگاه کاشان

برق

 • sataherkashanu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


احسان‌اله کبیر استاد دانشگاه تربیت مدرس

برق

 • kabirmodares.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


سید علیرضا سیدین دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

برق

 • seyedinferdowsi.um.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


محمدمهدی فاتح دانشیار دانشگاه صنعتی شاهرود

مهندسی کنترل

 • mmfatehshahroodut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


محمد تشنه لب استاد دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

مهندسی کنترل

 • teshnehlabkntu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


ابراهیم افجه‌ای استاد دانشگاه شهید بهشتی

برق

 • e-afjeisbu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


حسین سعیدی استاد دانشگاه صنعتی اصفهان

مخابرات، بیوالکتریک

 • hsaidicc.iut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


فرید شیخ‌الاسلام استاد دانشگاه صنعتی اصفهان

مهندسی کنترل

 • sheikhcc.iut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


محمود جورابیان استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

برق

 • mjoorabianscu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


قاسم میر جلیلی استاد دانشگاه یزد

مخابرات

 • mirjalilyieee.org

اعضای هیات تحریریه


عباس شولایی استاد دانشگاه علم و صنعت ایران

برق

اعضای هیات تحریریه


سید ابراهیم حسینی دانشیار دانشگاه تربیت معلم سبزوار

برق

 • ehosseinisttu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


بهزاد میرزائیان دهکردی استاد دانشگاه اصفهان

برق - ماشین های الکتریکی و الکترونیک قدرت

 • mirzaeianeng.ui.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


پیمان معلم استاد دانشگاه اصفهان

برق - الکترونیک

 • p_moallemeng.ui.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


محمد عطائی استاد دانشگاه اصفهان

برق - کنترل

 • ataeieng.ui.ac.ir