اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

رحمت‌اله هوشمند

برق استاد دانشگاه اصفهان

eng.ui.ac.ir/hooshmand_r
hooshmand_reng.ui.ac.ir

سردبیر

امین خدابخشیان

برق استاد دانشگاه اصفهان

eng.ui.ac.ir/aminkh
aminkheng.ui.ac.ir

کارشناس نشریه

زهرا ظهرابی

کامپیوتر کارشناس نشریات دانشگاه اصفهان

iseeres.ui.ac.ir
031-37934335

اعضای هیات تحریریه

سید عباس طاهر

برق استاد دانشگاه کاشان

sataherkashanu.ac.ir

احسان‌اله کبیر

برق استاد دانشگاه تربیت مدرس

kabirmodares.ac.ir

سید علیرضا سیدین

برق دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

seyedinferdowsi.um.ac.ir

محمدمهدی فاتح

مهندسی کنترل دانشیار دانشگاه صنعتی شاهرود

mmfatehshahroodut.ac.ir

محمد تشنه لب

مهندسی کنترل استاد دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

teshnehlabkntu.ac.ir

ابراهیم افجه‌ای

برق استاد دانشگاه شهید بهشتی

e-afjeisbu.ac.ir

حسین سعیدی

مخابرات، بیوالکتریک استاد دانشگاه صنعتی اصفهان

hsaidicc.iut.ac.ir

فرید شیخ‌الاسلام

مهندسی کنترل استاد دانشگاه صنعتی اصفهان

sheikhcc.iut.ac.ir

محمود جورابیان

برق استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

mjoorabianscu.ac.ir

قاسم میر جلیلی

مخابرات استاد دانشگاه یزد

mirjalilyieee.org

عباس شولایی

برق استاد دانشگاه علم و صنعت ایران

www.iust.ac.ir/find.php?item=35.15851.42470.fa
shoulaieiust.ac.ir

سید ابراهیم حسینی

برق دانشیار دانشگاه تربیت معلم سبزوار

ehosseinisttu.ac.ir

بهزاد میرزائیان دهکردی

برق - ماشین های الکتریکی و الکترونیک قدرت استاد دانشگاه اصفهان

mirzaeianeng.ui.ac.ir

پیمان معلم

برق - الکترونیک استاد دانشگاه اصفهان

p_moallemeng.ui.ac.ir

محمد عطائی

برق - کنترل استاد دانشگاه اصفهان

ataeieng.ui.ac.ir