دوره و شماره: دوره 4، شماره 3، آذر 1392 
تخمین پارامترهای موتور القایی با استفاده از بهینه‌سازی چرخه آب

صفحه 71-82

علیرضا خسروی؛ محمد یزدانی اسرمی؛ آصف قابلی جویباری