اهداف و چشم انداز

"هوش محاسباتی در مهندسی برق" یک نشریه با درجه علمی‌است که در آن مقاله‌های پژوهشی حاوی ایده جدید در زمینه‌های زیر می‌باشند.

 » هوش محاسباتی

 »گسترش تئوری سیستم های هوشمند

  » بهینه‌سازی سیستم‌ها با محسبات نرم

 »شبیه‌سازی و پیاده‌سازی سیستم‌های هوشمند

 » کنترل کننده‌های هوشمند

  هدف اصلی نشریه ارائه نتایج مهم کاربردی انجام شده در زمینه‌های فوق به صورت تحقیق، توسعه و کاربرد در طراحی می‌باشد. روش های هوشمنداز قبیل

Fuzzy computing«

  Neuro computing« 

  Evolutionary computing« 

  Hybrid method«

  Particle swarm« 

  Ant colony« 

  Wavelet« 

 Bacteria Foraging « 

  Immune algorithms« 

Simulated Anealing«

  Expert systems« 

Other intelligent methods «

 مد نظر می‌باشند.