دوره و شماره: دوره 4، شماره 1، بهار 1392 

مقاله علمی فارسی

6. یک روش جدید برای انتخاب ویژگی مبتنی بر منطق فازی

صفحه 71-84

حسن نصرتی ناهوک؛ مهدی افتخاری