دوره و شماره: دوره 4، شماره 1، خرداد 1392 

مقاله پژوهشی فارسی

یک روش جدید برای انتخاب ویژگی مبتنی بر منطق فازی

صفحه 71-84

حسن نصرتی ناهوک؛ مهدی افتخاری