دوره و شماره: دوره 13، شماره 4، دی 1401 

مقاله پژوهشی فارسی

ارائۀ یک یادگیرندۀ برخط رانش آگاه برای تشخیص ناهنجاری در داده‌های جریانی

صفحه 1-14

10.22108/isee.2021.126591.1443

مریم آموزگار؛ بهروز مینایی بیدگلی؛ هادی فنایی؛ منصور رزقی