دوره و شماره: دوره 13، شماره 1، فروردین 1401 

مقاله پژوهشی فارسی

تشخیص هیجانات القاشده با تحریک شنوایی از سیگنال‌های EEG براساس شبکه‌های یادگیری عمیق

صفحه 1-18

10.22108/isee.2020.122304.1357

سبحان شیخی وند؛ زهره موسوی؛ توحید یوسفی رضایی؛ شعله اعلایی