دوره و شماره: دوره 13، شماره 2، تیر 1401 
پیش‌بینی میان‌مدت بار مسکونی مبتنی بر انتخاب ویژگی به روش تحلیل اجزای مجاور

صفحه 103-114

10.22108/isee.2020.121165.1322

ایمان بهادرنژاد؛ مجید معظمی؛ غضنفر شاهقلیان؛ بهادر فانی؛ مهناز هاشمی