دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، تابستان 1390 
2. تعیین درصد خطای سیم‌پیچی موتور سنکرون مغناطیس دائم با استفاده از منطق فازی

صفحه 12-24

مهران تقی پور گرجی کلایی؛ محمد علی شمسی نژاد؛ سید محمد رضوی؛ محسن فرشاد؛ ایرج فرجی؛ حسن قهرمانی