دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، زمستان 1390 
2. طراحی شبکه عصبی جلو سوی آشوب‏گونه

صفحه 21-34

ابوذر طاهرخانی؛ شهرام جوادی؛ سام معینی