دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، بهار 1390 
3. برنامه‌ریزی توسعه تولید با استفاده از الگوریتم اصلاح‌شده SFL

صفحه 27-44

مرتضی جدیدالاسلام زیدآبادی؛ احسان بی‌جامی؛ اکبر ابراهیمی