دوره و شماره: دوره 5، شماره 4، اسفند 1393 

مقاله پژوهشی فارسی

مدیریت نیروی محرکه الکتریکی و بهینه سازی مصرف در حضور منابع تغذیه هیبریدی

صفحه 1-14

علیرضا پاکخصال؛ حبیب اله اعلمی؛ الیاس ابراهیم زاده