دوره و شماره: دوره 5، شماره 3، پاییز 1393 
5. ارایه یک فیلتر ترکیبی هوشمند فازی برای حذف نویز تصاویر پزشکی

صفحه 47-54

سمیه علی اکبری دهکردی؛ محمد قاسم زاده؛ ولی درهمی