دوره و شماره: دوره 5، شماره 1، بهار 1393 
4. مجموعه هاو سیستم های فازی آشوبگون عصبی

صفحه 41-56

سیده فاطمه مولائی زاده؛ محمد حسن مرادی


8. پیش‌بینی کوتاه مدت قیمت در بازار برق با درنظر گرفتن تاثیر تولید واحدهای بادی

صفحه 105-122

محمدرضا آقاابراهیمی؛ حسین طاهریان؛ سید ایمان ناظر کاخکی؛ محسن فرشاد؛ سعیدرضا گلدانی