دوره و شماره: دوره 9، شماره 4، بهمن 1397 
تشخیص وقوع و مکان خطا در سیستم توزیع برق هواپیما

صفحه 55-66

10.22108/isee.2019.115640.1194

سید مهران هاشمیان عطاآبادی؛ روزبه کمالی؛ محمدرضا سلطانپور


تحلیل پایداری الگوریتم خفاش

صفحه 67-74

10.22108/isee.2019.115782.1197

مهسا فزونی شیرجینی؛ امین نیک انجام؛ مهدی علیاری شوره دلی