دوره و شماره: دوره 6، شماره 1، بهار 1394 
5. پیاده سازی سیستم بهینه مدیریت انرژی برای مجموعه ریز شبکه ها

صفحه 49-66

نرگس پرهیزی؛ موسی مرزبند؛ سید مازیار میرحسینی مقدم؛ فاطمه آذری نژادیان؛ بهنام محمدی ایواتلو