دوره و شماره: دوره 11، شماره 4، زمستان 1399 

مقاله علمی فارسی

1. طراحی مفهومی ساختار ریزشبکه‌های چندگانه در شبکه‌های توزیع فعال

صفحه 1-14

10.22108/isee.2020.119439.1285

فرشته مقاتلی؛ سیدعباس طاهر؛ علی کریمی؛ محمد شاهیده پور