دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 23، تابستان 1395 (23) 

مقاله علمی فارسی

2. بکارگیری الگوریتم تکاملی علف هرزهای مهاجم در تعیین موقعیت ماهواره با استفاده از استخراج TLE1

صفحه 1-16

10.22108/isee.2016.20718

حسین بلندی؛ حسن اشتری؛ محمدصادق ضیغمی؛ سیدحسن صدیقی؛ سیدمجید اسماعیل زاده