دوره و شماره: دوره 12، شماره 4، دی 1400 

مقاله پژوهشی انگلیسی

تبانی ضمنی در بازی های غیر مشارکتی مکرر با استفاده از الگوریتم یادگیری تقویت N گام جلوتر

صفحه 1-12

10.22108/isee.2020.121990.1345

امین گلزاری هرمزی؛ سید حسین خواسته؛ امیرحسین نیکوفرد؛ زهرا شیرمحمدی