دوره و شماره: دوره 3، شماره 3، پاییز 1391 

مقاله علمی فارسی

1. ارزیابی آسیب پذیری شبکه انتقال در سیستمهای قدرت با استفاده از الگوریتم ژنتیک

صفحه 1-10

ابراهیم کریمی؛ سید محمد مدنی؛ اکبر ابراهیمی


2. طراحی الگوریتم بهینه‌سازی چندهدفه به کمک الگوریتم جغرافیای زیستی و الگوریتم تکاملی تفاضلی

صفحه 11-24

سمیرا عبدی دویران؛ محمد تشنه لب؛ مهدی علیاری شوره دلی؛ حمید گل احمدی