بهبود تشخیص نفوذ در شبکه با شناسایی ویژگی‌های مؤثر بر پایة الگوریتم‌های تکاملی و دسته‌بند ماشین بردار پشتیبان

نویسندگان

1 دانشکده فنی و مهندسی - دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان - ایران

2 استادیار، دانشکده مهندسی کامپیوتر - دانشگاه اصفهان - اصفهان - ایران

3 دانشکده مهندسی کامپیوتر - دانشگاه اصفهان - اصفهان - ایران

چکیده

روند رو به رشد استفاده از اینترنت و وجود نقاط آسیب‌پذیر در شبکه، استفاده از سیستم‌های تشخیص نفوذ را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عناصر برقراری امنیت درخور توجه قرار داده است. تشخیص نفوذ در اصل مسئلۀ دسته‌بندی است و شناسایی ویژگی‌های مؤثر ازجمله موضوعات با اهمیت در دسته‌بندی است. در این مقاله یک روش جدید برای انتخاب ویژگی‌های مؤثر در تشخیص نفوذ در شبکه، مبتنی بر الگوریتم تخمین توزیع ارائه شده است که از درخت وابستگی احتمالاتی برای شناسایی تعاملات بین ویژگی‌ها استفاده می‌کند. به‌منظور ارزیابی عملکرد این الگوریتم از مجموعه دادة NSL-KDD استفاده شده است که در آن، بسته‌ها به پنج دستة نرمال و نفوذهای نوع DOS، U2R، R2L و Prob تقسیم شده‌اند. عملکرد الگوریتم ارائه‌شده به تنهایی و به‌صورت ترکیبی با سایر الگوریتم‌های انتخاب ویژگی، مانند انتخاب پیشرو، انتخاب پسرو و الگوریتم ژنتیک، مقایسه و تأثیر پارامترهای الگوریتم، مانند اندازة جمعیت بر میزان دقت تشخیص نفوذ بررسی شده است. براساس نتایج حاصل از این تحلیل و نیز ترکیب نتایج بررسی میزان دقت درون دسته‌ای حاصل از به‌کارگیری الگوریتم‌های انتخاب ویژگی متفاوت، زیرمجموعه‌ای از ویژگی‌های مؤثر در تشخیص نفوذ شناسایی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Improving Network Intrusion Detection by Identifying Effective Features using Evolutionary Algorithms based on Support Vector Machine

نویسندگان [English]

 • Masoud Sharifiasn 1
 • Hossein Karshenas 2
 • Saeid Sharifiasn 3
1 Dept. of Computer Engineering, University of Shahid Ashrafi Isfahani, Isfahan, Iran
2 Dept. of Computer Engineering, University of Isfahan, Isfahan, Iran
3 Dept. of Computer Engineering, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

The growing use of internet and the existence of vulnerable points in networks have made the use of intrusion detection systems as one of the most important security elements. Intrusion detection is essentially a classification problem and it is the identification of effective features such as important issues in the classification This paper presents a novel method for selecting effective features in network intrusion detection based on an estimation of distribution algorithm that uses a probabilistic dependency tree to identify important interactions between features. To evaluate the performance of the proposed method, the NSL- KDD dataset is used, in which the packets are divided into five normal types and intrusive types of DOS, U2R, R2L and Prob. The performance of the proposed algorithm has been compared alone and in combination with other feature selection algorithms such as forward selection, backward selection and genetic algorithm. Moreover, the effect of algorithm parameters like population size on intrusion detection accuracy is tested. Based on this analysis and also considering the intra-class accuracy of different feature selection methods studied in this paper, an effective subset of features for intrusion detection is identified.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Intrusion Detection
 • Feature Selection
 • Estimation of Distribution Algorithm (EDA)
 • Dependency Tree
 • Genetic algorithms
 • Support Vector Machine (SVM)

1- مقدمه[1]

هدف از تشخیص نفوذ اجتناب از استفادۀ غیرمجاز، سوءاستفاده از بانک‌های اطلاعاتی و آسیب‌رسیدن به منابع در شبکه توسط هر دو دستة کاربران داخلی و نفوذگران خارجی است. سیستم‌های تشخیص نفوذ، یکی از عناصر اصلی زیرساخت‌ امنیت، در بسیاری از سازمان‌ها استفاده می‌شوند. این سیستم‌ها شامل مدل‌ها و الگوهای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری‌اند که به خودکارکردن فرایند پایش وقایع در شبکه به‌منظور حل مسئلۀ امنیت می‌پردازد.

هدف از داده‌کاوی، کشف یا تولید روابط موجود میان مشاهدات اولیه و همچنین، پیش‌بینی مشاهدات به کمک الگوهای به‌دست‌آمده است. چهار مرحلۀ اصلی داده‌کاوی برای تشخیص نفوذ عبارت‌اند از جمع‌آوری داده‌ها از شبکه با حسگرهای سیستم‌های مانیتورینگ، تبدیل داده‌های خام به داده‌های قابل استفاده در مدل‌های داده‌کاوی، ایجاد مدل داده‌کاوی و تحلیل نتایج. داده‌کاوی بدون نظارت[1] و با نظارت[2]، دو روش مرسوم داده‌کاوی است. در روش بدون نظارت، پاسخ کشف می‌شود؛ اما در روش با نظارت، پاسخ مشخص‌ است و باید پاسخ مشاهدات آینده پیش‌بینی شود. روش داده‌کاوی در این مقاله، در دستۀ الگوریتم‌های با نظارت قرار می‌گیرد ]1[.

پس از جمع‌آوری داده‌ها از شبکه، مجموعة گسترده‌ای از نمونه‌ها با مدل‌های داده‌کاوی، بررسی و به کمک آن، مجموعه آموزشی ایجاد می‌شود. سپس دقت این مدل با یک مجموعه آزمایشی ارزیابی می‌شود. روش‌های متعددی برای دسته‌بندی مطرح شده‌اند؛ نظیر k نزدیک‌ترین همسایه[3]، درخت‌ تصمیم[4]، ماشین بردار پشتیبان[5]، شبکه‌های بیزی و شبکه‌های عصبی ]4-2[. در این پژوهش از یک مجموعه دادة استاندارد در زمینة تشخیص نفوذ به نام NSL-KDD استفاده شده است. این مجموعه داده شامل 41 ویژگی و 5 کلاس متفاوت برای مشخص‌کردن رفتار بسته‌ها در شبکه است که این کلاس‌ها دربرگیرندة یک کلاس نرمال و
4 کلاس نفوذ‌ شامل حملات DoS، U2R، R2L و Prob هستند.

هدف از انتخاب ویژگی ساده‌سازی داده‌ها، شناسایی و استفاده از ویژگی‌های اساسی است. انتخاب ویژگی در بسیاری از زمینه‌ها ازجمله طبقه‌بندی متن، کاوش داده، شناخت الگو، پردازش سیگنال، تشخیص نفوذ و ... استفاده می‌شود. اهمیت انتخاب ویژگی در دو جنبه بررسی می‌شود. جنبة اول، حذف ویژگی‌های نامناسب و غیرمؤثر و جنبة دوم به‌عنوان مسئلة بهینه‌سازی برای به دست آوردن زیرمجموعۀ بهینه از ویژگی‌هاست که هدف مدنظر را بهتر برآورده می‌کند ]5[.

در این مقاله از یک ماشین بردار پشتیبان چند کلاسه برای تشخیص نفوذ به کمک داده‌های جمع‌آوری‌شدة قبلی استفاده شده است. به‌منظور شناسایی ویژگی‌های مؤثر در تشخیص نفوذ، یک نوع از الگوریتم‌های تخمین توزیع[6] استفاده شده است که اقدام به مدل‌سازی روابط بین ویژگی‌ها می‌کند. عملکرد این الگوریتم در انتخاب ویژگی برای این مسئله، با الگوریتم‌های پایه‌ای مانند انتخاب پیشرو، انتخاب پسرو و همچنین، الگوریتم ژنتیک استاندارد مقایسه شده است. در ادامه و برای بهبود عملکرد الگوریتم استفاده‌شده، یک الگوریتم ممتیک تخمین توزیع پیشنهاد شده است که از جستجوی تصادفی محلی بهره می‌برد. نتایج بررسی عملکرد الگوریتم‌ها براساس کارایی کلی و جزئی (درون دسته‌ای)، نشان‌دهندة قابلیت خوب این روش در شناسایی ویژگی‌های مؤثر برای تشخیص نفوذ است. در پایان، با جمع‌آوری نتایج به‌دست‌آمده از الگوریتم‌های انتخاب ویژگی مختلف، زیرمجموعه‌ای از مهم‌ترین ویژگی‌ها برای تشخیص نفوذ شناسایی و معرفی شده است.

در بخش دوم این نوشتار، پیشینة پژوهش و کارهای انجام‌شده بررسی شده‌اند. در بخش سوم، نحوة به‌کارگیری الگوریتم تخمین توزیع درخت وابستگی[7] برای شناسایی ویژگی‌های مؤثر تشریح شده است. در بخش چهارم، نتایج آزمایش‌های انجام‌شده ارائه و توضیح داده شده‌اند. در پایان، نتیجه‌گیری و پیشنهادهایی برای انجام کارهای آتی مطرح شده‌اند.

2- پیشینة پژوهش

1-2- انتخاب ویژگی در دسته‌بندی

تشخیص نفوذ در اصل یک مسئلۀ دسته‌بندی است. انتخاب ویژگی ازجمله موضوعاتی است که در دسته‌بندی شایان توجه قرار می‌گیرد. ارتباط خطی بین تعداد ویژگی‌ها و عملکرد یک دسته‌بند وجود ندارد؛ اما با تجاوز تعداد ویژگی‌ها از یک مقدار مشخص در عملکرد دسته‌بند تغییر ایجاد خواهد شد. انتخاب ویژگی برای داده‌های با ابعاد زیاد علاوه بر کاهش زمان تشخیص و هزینه، کارایی دسته‌بند را بهبود می‌دهد ]6 و7[.

در مسائلی ‌که با تعداد زیادی از ویژگی‌ها مواجه می‌شویم، انتخاب ویژگی[8] یک گام معمول در روش‌های یادگیری ماشین است. در یکی از روش‌های متداول انتخاب ویژگی مراحل شامل تولید زیرمجموعه‌ای از ویژگی‌ها‌، ارزیابی زیرمجموعه، معیار خاتمه و اعتبارسنجی نتایج است. به‌منظور انتخاب زیرمجموعه‌ای از ویژگی‌ها، فرایند انتخاب و ارزیابی زیرمجموعه‌ها تکرار می‌شود تا شرط خاتمه تحقق یابد.

تولید زیرمجموعه‌ای از ویژگی‌ها اساساً فرایند جستجوی اکتشافی در یک فضای جستجو است. ماهیت این فرایند با دو موضوع اساسی تعیین می‌شود. ابتدا باید نقطه یا نقاط شروع جستجو تعیین شود که بر جهت جستجو تأثیر می‌گذارد.موضوع دوم، تعیین یک استراتژی جستجو است. استراتژی‌های مختلفی ازجمله کامل، دنباله‌ای و تصادفی برای جستجوی زیرمجموعۀ بهینه استفاده می‌شوند.

هر زیرمجموعۀ جدید تولیدشده باید با یک معیار ارزیابی شود. معیار ارزیابی، براساس وابستگی به الگوریتم‌های یادگیری، به دو گروه مستقل و وابسته طبقه‌بندی می‌شود. در مدل مستقل، انتخاب زیرمجموعۀ ویژگی‌ها به‌طور مستقل از الگوریتم یادگیری انجام می‌شود.در مدل وابسته، از یک الگوریتم یادگیری، به‌عنوان تابع ارزیاب[9] برای انتخاب زیرمجموعۀ مناسب استفاده می‌شود.

معیار توقف تعیین می‌کند چه زمانی فرایند انتخاب ویژگی باید متوقف شود. بعضی معیارهای توقف عبارت‌اند از تعیین برخی محدودیت‌ها که نباید نقض شوند، تعیین حداکثر تعداد تکرار، توقف فرایند انتخاب ویژگی در زمانی که اضافه‌کردن ویژگی‌ها منجر به تولید زیرمجموعۀ بهتر نشود یا توقف در صورتی که یک زیرمجموعه به اندازة کافی خوب انتخاب ‌شده باشد.

روشی ساده برای اعتبارسنجی نتایج، نتیجه‌گیری با استفاده از دانش قبلی است؛ اما در برنامه‌های دنیای واقعی، معمولاً چنین دانشی وجود ندارد؛ ازاین‌رو، باید از برخی روش‌های غیرمستقیم با نظارت بر تغییر عملکرد استفاده کنیم.

دو الگوریتم پایه برای انتخاب ویژگی، انتخاب پیشرو و پسرو هستند. فرایند انتخاب ویژگی در روش انتخاب پیشرو با یک مجموعة خالی شروع می‌شود و در هر مرتبه تکرار الگوریتم یک ویژگی به مجموعه جواب، اضافه و با استفاده از تابع ارزیاب ارزیابی می‌شود. این کار تا انتخاب تعداد ویژگی‌های لازم تکرار می‌شود. مشکلی که الگوریتم انتخاب پیشرو با آن روبه‌رو است، حذف‌نشدن ویژگی اضافه‌شده در صورت نامناسب‌بودن از مجموعه جواب است.

الگوریتم انتخاب پسرو برخلاف الگوریتم انتخاب پیشرو کارش را با مجموعه‌ای شامل تمام ویژگی‌ها آغاز می‌کند و در هر تکرار الگوریتم، ویژگی انتخاب‌شده با تابع ارزیاب، از مجموعه ویژگی‌ها حذف می‌شود. این عمل تا زمانی ادامه‌ می‌یابد که حذف هیچ ویژگی بهبودی حاصل نکند. ویژگی‌های حذف‌شده از مجموعه در این روش، حتی درصورت مناسب‌بودن، دیگر به مجموعه اضافه نمی‌شوند.

2-2- دسته‌بند ماشین بردار پشتیبان

ماشین بردار پشتیبان، یک دسته‌بند دودویی است که دو کلاس را با استفاده از یک مرز خطی از هم جدا می‌کند. هدف در تقسیم خطی داده‌ها، دست‌یابی به تابعی است که تعیین‌کنندة ابرصفحه‌ای با بیشترین حاشیه ‌باشد.

فرض کنید مجموعه دادة آموزشی شامل n نمونه به‌صورت زیر باشد:

(1)

 

مقدار y برابر ۱ یا 1- و هر  یک بردار حقیقی pبعدی است. نزدیک‌ترین داده‌های آموزشی به ابرصفحه‌های جداکننده، بردارهای پشتیبان نامیده می‌شوند.

 

شکل (1): ابرصفحة جداکنندة دو کلاس 1+ و 1-

براساس این، هدف، پیداکردن ابرصفحة جداکننده‌ای با بیشترین فاصله از بردارهای پشتیبان است که نقاط با  نقاط با  جدا کند. مطابق با شکل (1)، با حداکثرشدن حاشیة ابرصفحه، تفکیک بین دسته‌ها حداکثر می‌شود.

هر ابرصفحه را به‌صورت مجموعه‌ای از نقاط x می‌توان نوشت که شرط  را برآورده می‌کند؛ w بردار نرمالی است که بر ابرصفحه عمود است. باید w و b طوری انتخاب شوند که بیشترین فاصله بین ابرصفحه‌های موازی ایجاد شود که داده‌ها را از هم جدا می‌کنند. این ابرصفحه‌ها با استفاده از رابطة (2) توصیف می‌شوند:

(2)

 

w بردار وزن متعامد بر ابرصفحه‌های جداکننده و
b بردار عرض از مبدأ هر ابرصفحه است. معادلة اول، ابرصفحة جداکنندة نمونه‌های مثبت و معادلة دوم، ابرصفحة جداکنندة نمونه‌های منفی است. در ماشین بردار پشتیبان به دو روش خطی و غیرخطی می‌توان مجموعه نقاط را از یکدیگر جدا کرد. اگر داده‌های آموزشی جدایی‌پذیر خطی باشند، می‌توان دو ابرصفحه در حاشیة نقاط را طوری در نظر گرفت که هیچ نقطة مشترکی نداشته باشند؛ سپس سعی شود فاصلة آن‌ ابرصفحه‌ها بیشینه شود. زمانی که داده‌ها را بتوان به‌صورت خطی از هم جدا کرد، ماشین بردار پشتیبان با در نظر گرفتن مجموعه داده‌های آموزشی، با استفاده از حل یک مسئلة بهینه‌سازی، ابرصفحة بهینه با حاشیة حداکثر را به دست می‌آورد.

در صورتی که داده‌ها جداناپذیر خطی باشند و کلاس‌ها همپوشانی داشته باشند، جداسازی کلاس‎‌ها با مرز خطی همواره با بروز خطا همراه می‌شود. به‌منظور حل این مسئله ابتدا داده‌ها با استفاده از یک تبدیل غیرخطی، از فضای اولیه به فضایی با ابعاد بالاتر منتقل می‌شوند؛ با این هدف که در فضای جدید، کلاس‌ها تداخل کمتری با یکدیگر داشته باشند. انتقال به ابعاد بالاتر با توابع هسته انجام می‌شود. توابع هستة متفاوتی به این منظور معرفی شده‌اند؛ مانند تابع چندجمله‌ای، تابع پایه شعاعی و ... ]8 و 9[.

3-2- الگوریتم‌های تکاملی

الگوریتم‌های تکاملی یک رویکرد تصادفی و مبتنی بر تولید و آزمایش برای حل مسائل بهینه‌سازی‌اند. الگوریتم ژنتیک از پایه‌ای‌ترین انواع الگوریتم‌های تکاملی است که پژوهشگران به آن توجه می‌کنند. این الگوریتم از نظریة انتخاب طبیعی[10] و بازترکیب ژنتیک[11] الهام گرفته است. در این الگوریتم با بازترکیب جواب‌های امیدبخش[12]، سعی می‌شود جواب بهینة مسئله پیدا شود. استفاده از این روش در دامنة متنوعی از مسائل به نتایج خوبی منجر شده است؛ اما در برخی مواقع، انتخاب و بازترکیب ساده برای رسیدن به پاسخ بهینه مؤثر نیست. این مورد بیشتر در مواقعی رخ می‌دهد که بلوک‌های ساختاری[13] پاسخ بهینه در فضای جستجو به سستی توزیع شده باشند. این موضوع به‌علت حفظ‌نشدن مؤثر بلوک‌های ساختاری یا جواب‌های جزئی است که در راه‌حل‌ها به وجود می‌آید. در اصطلاح به جواب‌های زیرمسئله‌ها که نمایان‌کنندة دانش و روابط حاکم بر ابعاد مسئله است، بلوک‌های ساختاری ‌می‌گویند. جستجو برای یافتن تکنیکی که از بلوک‌های ساختاری محافظت بیشتری کند، به ظهور کلاس جدیدی از الگوریتم‌های تکاملی به نام الگوریتم‌های تخمین توزیع منجر شده است ]10[. در بخش سوم، این نوع از الگوریتم‌ها بیشتر توضیح داده خواهند شد.

1-3-2- الگوریتم ژنتیک

الگوریتم ژنتیک، در طی مرحلة تولید‌مثل از عملگرهای ژنتیک استفاده می‌کند. عملگرهای انتخاب[14]، ترکیب[15] و جهش[16] بیشترین کاربرد را در الگوریتم‌های ژنتیک دارند. استفاده از این عملگرها روی یک جمعیت، از بین رفتن پراکندگی یا تنوع ژنتیک جمعیت را موجب می‌شود. روند کلی الگوریتم ژنتیک به شرح زیر است:

در مرحلة اول، یک جمعیت اولیه از راه‌حل‌های کاندید تولید می‌شود که کروموزوم نامیده می‌شوند. سپس انتخاب جمعیت والدین از جمعیت اولیه انجام می‌شود که از یک تابع ارزیاب به این منظور بهره گرفته می‌شود. پس از آن، اعمال عملگرهای ترکیب و جهش روی جمعیت والدین و تولید جمعیتی از راه‌حل‌های جدید به نام جمعیت فرزندان است. در پایان، جمعیت راه‌‌حل‌های جدیدبا جمعیت اولیه ترکیب می‌شود و جمعیت اولیة نسل بعد ایجاد می‌شود ]24[. این روند تا محقق‌شدن یکی از شرایط توقف ادامه می‌یابد.

 

2-3-2- الگوریتم‌های تخمین توزیع

در الگوریتم‌های تخمین توزیع، از حذف جواب‌های جزئی موجود در کروموزوم در حد امکان پیشگیری می‌شود. درواقع، با دادن احتمال زیاد به بلوک‌های ساختاری سعی می‌شود این بلوک‌ها در نسل فرزندان ظاهر شوند. به این منظور، به‌جای استفاده از عملگرهای استاندارد ژنتیک، از تخمین توزیع احتمال جواب‌‌های امید‌‌‌‌‌‌‌بخش برای تولید جواب‌های کاندیدا استفاده می‌شود. در هر مرحله از الگوریتم، یک مدل احتمالی براساس جواب‌های برگزیده جمعیت ساخته‌ می‌شود و نسل بعد از راه‌حل‌های کاندیدا[17] با نمونه‌گیری از این مدل تولید می‌شود؛ بنابراین، الگوریتم‌های تخمین توزیع، الگوریتم‌های ژنتیک مبتنی بر مدل احتمالی نامیده می‌شوند که در آن، دو عملگر ترکیب و جهش با ساخت مدل احتمالی و نمونه‌گیری از مدل ساخته‌شده جایگزین شده‌اند ]11[.

در حالت کلی، الگوریتم‌های تخمین توزیعبراساس مدل احتمالی استفاده‌شده و تعداد وابستگی بین ژن‌ها به سه دستۀ یک متغیره[18]، دو متغیره[19]و چند متغیره[20] تقسیم می‌شوند. تفاوت در این سه مدل براساس تعداد وابستگی هر متغیر به متغیرهای دیگر است. الگوریتم‌های این دسته هیچ وابستگی بین ژن‌ها در نظر نمی‌گیرند؛ درواقع، بلوک‌های ساختاری از مرتبه اول‌اند و توزیع احتمال آنها از ضرب احتمالات حاشیه‌ای تمام متغیر‌ها در هر فرد محاسبه می‌شود؛ ازجمله معروف‌ترین این الگوریتم‌ها، به الگوریتم توزیع حاشیه‌ای یک متغیره[21]، الگوریتم جمعیتی براساس یادگیری افزایشی[22] و الگوریتم ژنتیک متراکم[23] اشاره می‌شود.

در بسیاری از مسائل، بیشتر متغیرها به نحوی با یکدیگر مرتبط‌اند. در مدل دو متغیره، الگوریتم‌ قادر به ضبط برخی از تعاملات دوتایی بین متغیرها با استفاده از ساختارهایی مانند درخت است. در مدل‌های مبتنی بر درخت، یک متغیر ممکن است با بیش از یک متغیر دیگر ارتباط داشته باشد که به‌صورت فرزندان آن در یک ساختار درختی قرار می‌گیرند. این الگوریتم‌ها قادر به مدل‌سازی ارتباطات با درجة دو بین ژن‌های مسئله‌اند؛ بنابراین، مدل توزیع احتمال نسبت به مدل یک متغیره قدری پیچیده‌تر خواهد شد و فرمی شبیه شبکه احتمالاتی را بین متغیرها به وجود می‌آورد. الگوریتم بیشینه‌سازی اطلاعات دوطرفه برای خوشه‌بندی ورودی[24] (MIMIC) و الگوریتم ترکیب بهینه‌سازها با درخت اطلاعات دوطرفه[25] (COMIT) نمونه‌ای از این الگوریتم‌ها هستند. نتایج تجربی نشان‌دهندة کارآیی بهتر الگوریتم COMIT در مقایسه با MIMIC، PBIL و GA بوده‌اند. الگوریتم تخمین توزیع درخت وابستگی استفاده‌شده در این پژوهش، شبیه به این الگوریتم است.

در الگوریتم‌های تخمین توزیع مبتنی بر مدل‌های چند متغیره امکان مدل‌سازی درجات بالاتری از ارتباطات بین متغیرها وجود دارد. الگوریتم ژنتیک متراکم توسعه‌یافته[26] و الگوریتم بهینه‌سازی بیزی نمونه‌ای از این نوع الگوریتم‌ها هستند ]11 و 12[.

بزرگ‌ترین مشکل این الگوریتم‌ها پیچیدگی بالا و زمان‌بربودن فرایند مدل‌سازی به‌علت پیچیدگی مدل‌های احتمالی به کار گرفته شده است. با توجه به اینکه روند ارزیابی زیرمجموعه‌های ویژگی انتخاب‌شده با روش دسته‌بندی خود، پیچیدگی زیادی دارد، در این پژوهش از الگوریتم دو متغیره مبتنی بر درخت وابستگی برای جستجوی فضای زیرمجموعه‌های ممکن استفاده شده است که در ادامه توضیح داده خواهد شد.

3-3-2- مدل احتمالی درخت وابستگی

در یک مدل احتمالی، احتمال مقادیر مختلف برای متغیرهای مسئله به دست می‌آید. هر مدل احتمالی شامل یک ساختار و تعدادی پارامتر است. در ساختار مدل احتمالی، وابستگی متغیرها و در پارامترهای مدل احتمالی، مقدار احتمال این وابستگی‌ها مشخص می‌شود. در صورتی که متغیرها باینری باشند، مدل احتمالی برای هر متغیر احتمال مقادیر صفر و یک را نشان می‌دهد. نحوة محاسبة مقدار احتمال‌ها از روی راه‌حل‌های موجود در جمعیت والدین است.

درخت وابستگی یک مدل دو متغیره از نوع درختی است و ارتباط هر متغیر به شرط یک متغیر دیگر را به دست می‌آورد. این درخت، درختی جهت‌دار است که گره‌ها در آن، متغیرهای مسئله‌اند. توزیع احتمال تعریف‌شده با ساختار درختی مطابق رابطة (3) است:

(3)

 

در رابطة بالا  به پدر  اشاره دارد و در زمانی که i ریشه است، مقدار  معادل  p( ) خواهد بود.

برای یادگیری درخت وابستگی از روی جمعیت در ابتدا آنتروپی تک‌تک متغیرها به دست می‌آید و بی‌نظم‌ترین متغیر به‌عنوان ریشه مشخص می‌شود. سپس براساس معیار اطلاعات متقابل[27] یک ماتریس وابستگی بین متغیرهای مسئله تشکیل می‌شود که به تعداد متغیرهای مسئله، سطر و ستون دارد و در هر خانة آن، اطلاعات متقابل بین دو متغیر محاسبه شده است. در مرحلة بعد با یک الگوریتم ساخت درخت پوشای ماکسیمم، بار متغیری انتخاب می‌شود که با متغیرهای اضافه‌شده به درخت بیشترین ارتباط را دارد و با یک یال به درخت وابستگی اضافه می‌شود؛ این عمل تا افزودن تمام متغیرها به درخت ادامه می‌یابد. در انتها با استفاده از یک روش تخمین مونت کارلو احتمال حاشیه‌ای متغیر ریشه و احتمال شرطی سایر متغیرها به شرط والدینشان با توجه به جمعیت راه‌حل‌های امیدبخش محاسبه می‌شود.

راه‌حل‌های جدید (فرزندان) با استفاده از مدل احتمالی فرا گرفته شده به‌‌صورت مستقل از هم تولید می‌شوند؛ به این منظور، از ساختار مدل احتمالی استفاده می‌شود. ریشه، نخستین متغیری است که برای آن مقدار تولید می‌شود؛ زیرا ریشه به هیچ متغیری وابسته نیست. احتمال مقادیر مختلف متغیر ریشه در قسمت پارامترهای مدل احتمالی مشخص شده است که با توجه به آن، به‌صورت تصادفی یک مقدار تولید می‌شود و در جای آن متغیر در نمونة جدید قرار می‌گیرد. این روند برای تمام متغیرهای دیگر تکرار می‌شود تا به‌ازای تمام متغیرها یک مقدار تولید شود. برای تولید راه‌حل بیشتر باید روند بالا با شروع از ریشه تکرار شود [11].

4-2- کارهای انجام‌شده

بیشتر سیستم‌های تشخیص نفوذ عمدتاً از یک الگوریتم دسته‌بندی برای تشخیص نفوذ استفاده می‌کنند؛ اما این سیستم‌ها تنها موفق به ارائه احتمال بهترین تشخیص نفوذ با نرخ هشدار غلط کم‌اند. پژوهش‌های متنوعی روی استفاده از تکنیک‌های داده‌کاوی به‌منظور تشخیص نفوذ انجام شده است. هریک از این پژوهش‌ها به دنبال ارائه نتایج بهتر در دستیابی به الگوهای مفید در سیستم‌های تشخیص نفوذند. از تکنیک‌های داده‌کاوی به‌کاررفته در این خصوص به موارد زیر اشاره می‌شود:

وانگ و همکاران ]13[ به‌منظور افزایش دقت و پایداری در تشخیص حملات کم تکرار که با پایین‌آوردن نرخ مثبت غلط[28] محقق شده است، روش ترکیب شبکه‌های عصبی و خوشه‌بندی فازی را ارائه دادند. ابتدا کل مجموعه یادگیری با استفاده از روش خوشه‌بندی فازی به زیرمجموعه‌های با تعداد کمتر، شکسته و روی هریک از زیرمجموعه‌ها یک شبکة عصبی مناسب اعمال می‌شود. هر شبکة عصبی می‌تواند هریک از زیرمجموعه‌ها را سریع‌تر و دقیق‌تر یاد بگیرد و درنهایت، با استفاده از روش تجمع فازی[29]، خروجی اصلی را از خروجی همة شبکه‌های عصبی به دست می‌آورند.

چن و ابراهام ]14[به‌منظور آموزش دسته‌بند شبکة عصبی پیشرو[30] برای تشخیص نفوذ از الگوریتم تخمین توزیع استفاده کرده‌اند؛ به‌طوری‌که وزن‌ها، بایاس و پارامترهای تابع استفاده‌شده در شبکة عصبی، مانند تابع گاوسی یا سیگموید، با الگوریتم تخمین توزیع بهینه‌سازی می‌شوند. در این مقاله نیز دسته‌بند شبکة‌ عصبی با الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات[31] آموزش داده‌ شده و مقایسۀ نتایج نشان‌دهندة دقت بالا و نرخ مثبت غلط بهتر در روش آموزش شبکة عصبی با الگوریتم تخمین توزیع است.

سوناوان و همکاران ]15[ برای تشخیص نفوذ مبتنی بر سوءاستفاده، دو روش بر پایة شبکة عصبی ارائه داده‌اند. نخستین روش، استفاده از شبکة عصبی با داده‌های کمتر و استفاده از تکنیک آنالیز اجزای اصلی[32] و دومین روش، استفاده از شبکة عصبی با همة ویژگی‌های پایگاه داده است. بر طبق نتایج به‌دست‌آمده، به‌کارگیری ویژگی‌های کمتر در پایگاه دادة KDDCUP99 پارامترهای زمان و حافظة لازم برای تشخیص نفوذ را بهبود می‌بخشد.

در کار مشابه دیگر ]16[ یک سیستم کشف نفوذ با استفاده از الگوریتم آنالیز اجزای اصلی برای کاهش تعداد ویژگی‌ها به‌منظور پایین‌آورد‌ن پیچیدگی سیستم و استفاده از ماشین بردار پشتیبان برای دسته‌بندی‌کردن نمونه‌ها معرفی شده است. سیستم پیشنهادی، سرعت پردازش کشف نفوذ را بالا برده و فضای حافظة لازم را به مراتب کاهش داده است.

به‌منظور شناسایی رفتار نرمال در ]17[ از خوشه‌بندی استفاده شده است. رفتارهای نرمال به‌صورت خوشۀ نرمال گروه‌بندی می‌شوند، از خوشه‌های نرمال به‌عنوان امضا برای تشخیص نفوذ استفاده می‌شود و هرگونه انحراف از آن، نفوذ در نظر گرفته می‌شود.

در ]18[روش ترکیبی به نام FWP-SVM-GAپیشنهاد شده است. در این الگوریتم ابتدا احتمال عملگرهای ترکیب و جهش در الگوریتم ژنتیکبا توجه به وضعیت تکاملی جمعیت و ارزش برازندگی بهینه، محاسبه و از آن برای انتخاب ویژگی استفاده می‌شود. نوآوری این روش نحوة محاسبة تابع برازندگی است که برای هر زیرمجموعه از ویژگی‌ها سه پارامتر نرخ مثبت صحیح (TPR)، نرخ خطا (Error) و تعداد ویژگی‌های انتخاب‌شده (NumF(S)) را با هم ترکیب می‌کند؛ درنهایت، با توجه به زیرمجموعه ویژگی‌های بهینه، وزن‌های ویژگی و پارامترهای SVM به‌طور هم‌زمان بهینه می‌شوند.

در کار مشابهی، جاناتان و ماندالا [19] از یک الگوریتم بازگشتی حذف ویژگی‌ها، مانند روش انتخاب پسرو برای شناسایی ویژگی‌های مرتبط در تشخیص نفوذ استفاده کردند. آنها دو دسته‌بند ماشین بردار پشتیبان با هستة گاوسی و نزدیک‌ترین همسایه را برای تصمیم‌گیری دربارة حذف متغیرها استفاده کرده‌اند. برای بهبود دقت دسته‌بندی با هر زیرمجموعه از ویژگی‌ها، با روش تنظیم پارامتر، مقادیر مناسب برای پارامترهای الگوریتم‌های دسته‌بندی نیز به دست آمده‌اند.

در کار دیگری [20] ابتدا با روش‌های انتخاب ویژگی مبتنی بر همبستگی و Chi-Square به‌ترتیب 17 و 35 ویژگی مرتبط از مجموع 41 ویژگی موجود در پایگاه دادة NSL-KDD انتخاب شده‌اند؛ در ادامه، از مدل‌های دسته‌بندی ماشین بردار پشتیبان و شبکه‌های عصبی تشخیص نفوذ براساس ویژگی‌های انتخاب‌شده استفاده شده است.

مانکار و واگمار در [21]، با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات، مقادیر مناسب برای پارامتر‌های C (هزینه) و g (گاما) در دسته‌بند ماشین بردار پشتیبان را پیدا کرده و هم‌زمان از همان الگوریتم برای انتخاب زیرمجموعه ویژگی‌های مرتبط در مسئلة تشخیص نفوذ نیز استفاده کرده‌اند.

3- شناسایی ویژگی‌های مؤثر

در این پژوهش از الگوریتم تخمین توزیع درخت وابستگی برای انتخاب ویژگی‌ها استفاده شده است. در این الگوریتم هر فرد در جمعیت راه‌حل‌ها نشان‌دهندة یک زیرمجموعه از ویژگی‌هاست. برای ارزش‌گذاری هر راه‌حل از جمعیت از دسته‌بند ماشین بردار پشتیبان استفاده می‌شود. پس از انتخاب راه‌حل‌های امیدبخش جمعیت، از آنها به‌عنوان یک مجموعه داده برای آموزش مدل احتمالی درخت وابستگی با روش توضیح داده شده در بخش
2-3-3 استفاده می‌شود. راه‌حل‌های جدید تولیدشده، پس از ارزش‌گذاری در جمعیت اصلی، جایگزین راه‌حل‌های بدتر قبلی می‌شوند. جزئیات نحوة نمایش زیرمجموعه ویژگی‌ها در الگوریتم و نحوة استفاده از ماشین بردار پشتیبان برای ارزیابی راه‌حل‌ها در ادامه توضیح داده شده‌اند.

1-3- تابع ارزیاب و کدگذاری راه‌حل‌ها

ارزیابی هر زیرمجموعه از ویژگی‌ها براساس یک دسته‌بند ماشین بردار پشتیبان چند کلاسه انجام گرفته است. به این منظور، در ابتدا این دسته‌بند با یک مجموعه داده‌های آموزشی آموزش داده می‌شود که براساس زیرمجموعه ویژگی‌های داده‌شده فیلتر شده است. سپس با مجموعه داده‌های آزمایشی ارزیابی می‌شود که به‌طور مشابه فیلتر شده‌اند. برای هر کلاس یک دسته‌بندی جداگانه آموزش داده می‌شود (رویکرد one-vs-all). درنهایت، میانگین عملکرد دسته‌بندی ماشین‌های بردار پشتیبان مختلف روی مجموعه داده‌های آزمایشی، ملاک ارزش‌گذاری زیرمجموعه ویژگی‌ها است.

برای کدگذاری هر زیرمجموعه از ویژگی‌ها، مانند کارهای مشابه قبلی از یک رشته دودویی به طول تعداد ویژگی‌ها استفاده می‌شود که در آن، عدد صفر به معنی انتخاب‌نشدن ویژگی مربوطه و عدد یک به معنی انتخاب ویژگی در زیرمجموعه است.

2-3- ترکیب با جستجوی محلی

الگوریتم‌های ممتیک دسته‌ای از الگوریتم‌های فراابتکاری‌اند که از ترکیب روش‌های ابتکاری مانند جستجوهای محلی با جستجوگرهای پایه مانند الگوریتم‌های تکاملی به دست می‌آیند و به بهبود عملکرد الگوریتم جستجوی پایه مانند کاهش زمان دستیابی به پاسخ بهینه منجر می‌شوند. [22]. معمولاً الگوریتم‌های تکاملی برای جستجوی سراسر فضای جستجو ایجاد می‌شوند؛ درحالی‌که جستجوی محلی حوزة همسایگی، هر پاسخ یافته‌شده با الگوریتم تکاملی را برای یافتن پاسخ‌های بهتر جستجو می‌کند. انتخاب عملگرهای تولید نسل در یک الگوریتم ممتیک و نوع و روش جستجوی محلی استفاده‌شده در آن، به نتایج اجرای بسیار متفاوت منجر خواهد شد. به این منظور، در این مقاله یک الگوریتم جستجوی محلی استفاده شده است که با دریافت راه‌حل به‌دست‌آمده با الگوریتم تخمین توزیع، مجاورت آن را بررسی می‌کند. این الگوریتم با یافتن زیرمجموعه مجاوری که برازندگی بیشتری دارد، آن را انتخاب می‌کند و این کار را تا جای ممکن ادامه می‌دهد؛ درنهایت، بهترین راه‌حل پیداشده را جایگزین راه‌حل فعلی می‌کند.

4- نتایج شبیه‌سازی

1-4- مجموعه داده‌هایNSL-KDD

در مجموعه دادة NSL-KDD هر رکورد شامل 43 فیلد است. 41 ویژگی، یک فیلد رفتاربسته که مشخص‌کنندة رفتار نرمال یا نوع نفوذ است و فیلد آخر نمایش‌دهندۀ درجۀ سختی تشخیص نفوذ است. ستون برچسب، 5 دسته دارد که یک کلاس نرمال و 4 کلاس نفوذ‌ شامل DoS، U2R، R2L و Prob است. در حملۀ انکار سرویس بااشباع‌کردن ماشین هدف با درخواست‌ ارتباط، سربار زیاد روی سرور، ایجاد و مانع از پاسخگویی سرور به ترافیک قانونی در شبکه می‌شود. در حملۀ کاربر به ریشه، مهاجم با یک حساب کاربریعادیبرای سوءاستفاده از آسیب‌پذیری سیستم به‌منظور به دست آوردن امتیازات ریشه تلاش می‌کند. در نفوذ خارج به داخل، مهاجم قابلیت ارسال بسته‌ها به یک ماشین را دارد؛ اما هیچ شناسه‌ای روی ماشین ندارد و مانند یک کاربر نمی‌تواند از دسترسی‌ بر سیستم بهره‌برداری کند. در نفوذ پویشی مهاجم، ماشین را به‌منظور تعیین نقاط ضعف یا آسیب‌پذیری که ممکن است بعدها بهره‌برداری شود، پویش می‌کند. به این صورت، فهرستی از قابلیت‌های آسیب‌پذیری بالقوة یک ماشین به دست می‌آید که برای انجام یک حمله می‌تواند استفاده شود.

ویژگی‌ها در این مجموعه داده به‌صورت داده‌های عددی و متنی در سه دستة پایه‌ای، محتوایی و ترافیکی تقسیم‌بندی شده‌اند] 23[.

ویژگی‌های پایه‌ای شامل ویژگی‌هایی است که از یک ارتباط پروتکل TCP/IP استخراج می‌شود. این ویژگی‌ها باعث تأخیر در فرایند تشخیص نفوذ می‌شوند. نمونه‌هایی از این ویژگی‌ها، مدت زمان اتصال، نوع پروتکل و سرویس استفاده‌شده و بایت‌های ارسالی و دریافتی در یک اتصال است.

ویژگی‌های محتوایی: برخلاف بسیاری از حملات جلوگیری از سرویس و پویشی، حملات خارج به داخل و کاربر به ریشه، الگوی ترتیبی تکرار ناهنجاری ندارند؛ به این علت که برخلاف حملات جلوگیری از سرویس و پویشی که اتصالات بسیاری به میزبان‌ها طی دورة زمانی کوتاه دارند، نفوذ خارج به داخل و کاربر به ریشه در بخش دادۀ بسته‌های شبکه تعبیه می‌شوند و عموماً یک تک اتصال دارند. برای تشخیص این نوع حملات، به ویژگی‌هایی نیاز است که قادر باشند در بخش دادۀ بسته‌ها رفتار نفوذ را جستجو کنند، مانند تعداد تلاش‌هایی که به شکست منجر شده‌اند؛ این ویژگی‌ها، ویژگی‌های محتوایی نامیده می‌شوند. نمونه‌هایی از این ویژگی‌ها شامل مجموع عملیات انجام‌شده در یک اتصال، تعداد ورودهای ناموفق در یک اتصال، دستیابی کاربر به‌عنوان مدیر به سیستم و ... است.

ویژگی‌های ترافیکی شامل ویژگی‌هایی‌اند که با توجه به اندازة پنجره محاسبه‌ شده‌اند و به دو گروه تقسیم می‌شوند. یک گروه اتصالاتی‌اند که در دو ثانیه گذشته با اتصال فعلی دارای سرویس و میزبان مشابه بوده‌اند و مبتنی بر زمان نامیده می‌شوند. گروه دیگر برای ارزیابی حملاتی در نظر گرفته شده‌اند که در بازة بیشتر از دو ثانیه رخ می‌دهند. اینها ویژگی‌هایی‌اند که در آنها درصد اتصال گذشته نسبت به اتصال فعلی تعیین می‌شوند که سرویس و میزبان مشابه داشته‌اند و مبتنی بر ماشین نام دارند. این گروه برای ارزیابی حملاتی در نظر گرفته شده‌اند که در بازة بیشتر از دو ثانیه رخ می‌دهند.

2-4- مفروضات شبیه‌سازی

پیاده‌سازی الگوریتم تخمین توزیع درخت وابستگی به زبان C انجام شده است و سپس به‌صورت یک تابع Mex، امکان اجرای آن در محیط متلب (MATLAB) فراهم شده است. همچنین، قسمت‌های مربوطه برای فراخوانی تابع ارزیاب به آن افزوده شده است. سایر مقادیر پیش‌فرض شبیه‌سازی در جدول (1) نشان داده شده‌اند.

قبل از انجام آزمایش‌ها مجموعه دادة NSL-KDD پیش‌پردازش شده است و داده‌های آن نرمالیزه شده‌اند. همچنین، برای آموزش دسته‌بند ماشین بردار پشتیبان لازم است داده‌های غیرعددی به داده‌های عددی تبدیل شوند. سپس الگوریتم‌های انتخاب ویژگی ژنتیک، تخمین توزیع، تخمین توزیع به همراه جستجوی محلی، انتخاب پیشرو و انتخاب پسرو اجرا شده‌اند.

جدول (1): مفروضات شبیه‌سازی

Feature Selection Strategy: DT-EDA, GA, Forward and Backward Selection, DT-EDA and Local Search

Feature Fitness strategy: SVM

Data Set: NSL-KDD

Standardize :0-1

SVM type: one vs. All

population_size=50,100,150

Kernel Function: RBF

problem_size=42

Number of Packets in train Data Set:25192

max_generations=10

Selection Operator : Binary Tournament selection

Number of Packets in

test Data Set: 4507

4-3- نتایج به‌دست‌آمده

در این بخش، نتایج حاصل از آزمایش‌ها روی پایگاه دادة NSL-KDD آمده است. در شکل (2)، عملکرد پنج روش انتخاب ویژگی با استفاده از ماشین بردار پشتیبان به‌عنوان تابع ارزیاب در اندازه‌های جمعیت 50، 100 و 150 مقایسه شده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود، الگوریتم‌های انتخاب پیشرو و انتخاب پسرو بدون جمعیت است و افزایش جمعیت در عملکرد آنها تأثیر ندارد. مطابق نتایج به‌دست‌آمده، در اندازه‌های جمعیت کوچک‌تر، الگوریتم ژنتیک عملکرد بهتری نسبت به الگوریتم تخمین توزیع داشته است و این تفاوت میزان دقت با افزایش اندازة جمعیت کاهش می‌یابد. به‌کارگیری ترکیب الگوریتم تخمین توزیع با جستجوی محلی، عملکرد آن را در اندازه‌های جمعیت کوچک نیز به‌طور چشمگیری بهبود بخشیده است.

 

 

 

شکل (2): مقایسة میزان دقت تشخیص نفوذ با اجرای الگوریتم‌های انتخاب ویژگی

 

 

با توجه به اینکه بسته‌ها در پایگاه دادة NSL-KDD به 5 کلاس مختلف تقسیم شده‌اند، میزان دقت درون دسته‌ای به‌دست‌آمده با به‌کارگیری الگوریتم‌های انتخاب ویژگی متفاوت و با اندازة جمعیت‌های مختلف در شکل (3) نشان داده شده است. دسته نفوذهایی که در پایگاه دادة آموزشی، تعداد کمی نمونه برای یادگیری دارند، با دقت به مراتب میزان کمتری تشخیص داده می‌شوند و همین موضوع به کاهش میزان دقت تشخیص کل منجر می‌شود.

 

 

 

شکل (3): مقایسة دقت درون دسته‌ای حاصل از اجرای الگوریتم‌های انتخاب ویژگی

 


1-3-4- مقایسه با سایر روش‌ها

نتایج به‌دست‌آمده از روش پیشنهادی برای انتخاب ویژگی‌های مؤثر در تشخیص نفوذ در جدول (2) با کارهای مشابه دیگر روی پایگاه دادة NSL-KDD، با استفاده از دسته‌بند ماشین بردار پشتیبان مقایسه شده‌اند.

همان‌طور که مشاهده می‌شود، میانگین دقت به‌دست‌آمده با روش پیشنهادی مقایسه‌شده با روش‌های قبلی و در برخی موارد بهتر بوده است؛ برای مثال، در مقایسة روش پیشنهادی با الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات [21] برای انتخاب ویژگی نتایج دقت به‌دست‌آمده بهتر بوده است؛ درحالی‌که در روش‌های استفاده‌شده در مراجع [19] و [21] علاوه بر انتخاب ویژگی، مقادیر مناسب پارامترهای دسته‌بندی ماشین بردار پشتیبان نیز با استفاده از بهینه‌سازی یا به‌صورت دستی به دست آمده‌اند. در پژوهش حاضر فقط روی انتخاب ویژگی تمرکز شده است و پارامترهای متداول برای دسته‌بندی در نظر گرفته شده‌اند.

نکتة درخور توجه، گزارش میانگین عملکرد دربارة الگوریتم پیشنهادی در مقایسه با سایر روش‌ها است؛ درحالی‌که دربارة سایر روش‌ها یا بهترین عملکرد گزارش شده یا در این زمینه اظهار نظری نشده است.

جدول (2): مقایسة روش پیشنهادی با کارهای مرتبط

Accuracy

Algorithm

81.8

PSO-SVM (parameter tuning and feature selection) [21]

47.99

PSO-SVM (parameter tuning) [21]

82.34

Filter (35 features)+SVM [20]

81.27

RFE-SVM [19]

84.93

Local&EDA50-SVM

84

GA100-SVM

85.62

FS-SVM

2-3-4- ویژگی‌های مؤثر در تشخیص نفوذ

در شکل (4)، نتایج الگوریتم‌های متفاوت بررسی‌شده با هم ترکیب شده‌اند و فرکانس ویژگی‌های انتخاب‌شدة حاصل از 5 مرتبه اجرای مختلف آنها نشان داده شده است. هر ستون نشان‌دهندة یک ویژگی است و شدت روشنایی هر خانه از تصویر، تعداد دفعات انتخاب‌شدن آن ویژگی در
5 اجرای مختلف از هر الگوریتم (سطرها) را نشان می‌دهد. مربع‌های سفید رنگ نشان‌دهندة انتخاب ویژگی مربوطه در هر 5 مرتبه اجرای الگوریتم‌اند.

 

 

 

شکل (4): ویژگی‌های انتخاب‌شدة حاصل از 5 مرتبه اجرای هر الگوریتم

 

 

براساس نتایج ترکیبی، ویژگی‌های زیر در تشخیص نفوذ مؤثرند و با بیشتر الگوریتم‌های انتخاب ویژگی انتخاب شده‌اند:

 • · Protocol_type (نوع پروتکل استفاده‌شده برای اتصال)
 • · Wrong_fragment (مجموع بسته‌های با کد Checksum اشتباه در یک اتصال)
 • · Count (تعداد اتصالاتی که آدرس IP مقصد یکسانی دارند)
 • Is_urgent_login(اگر کاربر به‌عنوان کاربر مهمان یا ناظر به سیستم دست یابد)
 • · dst_host_srv_serroe_rate (درصدی از اتصالاتی که شماره پورت مقصد یکسانی دارند و مقدار ویژگی flag آنها S0، S1، S2 یا S3 هستند)
 • · سختی تشخیص نفوذ

همچنین، برخی ویژگی‌ها کمک چندانی به تشخیص نفوذ نکرده و با بیشتر الگوریتم‌های انتخاب ویژگی، ویژگی‌های نامربوط یا زائد تلقی شده‌اند:

 • Duration (مدت زمان اتصال)
 • · Flag (وضعیت اتصال)
 • · Hot (مجموع عملیات انجام‌شده در یک اتصال)
 • · num_faild_login (تعداد loginهای ناموفق در یک اتصال)
 • · Logged_in (اگر login صحیح باشد، مقدار یک می‌گیرد)
 • · srv_diff_host_rate (درصدی از اتصالات ویژگی 24 که ماشین مقصد متفاوتی دارند)
 • · dst_host_count (مجموع اتصالاتی که آدرس IP مقصد یکسان دارند)
 • · dst_host_diff_srv_count (درصدی از اتصالات ویژگی 32 که سرویس متفاوت دارند)
 • · dst_host_serroe_rate (درصدی از اتصالات ویژگی 32 که مقدار ویژگی flag آنها S0، S1، S2 یا S3 هستند)
 • · dst_host_rerroe_rate (درصدی از اتصالات ویژگی 32 که مقدار ویژگی flag آنها REJ هستند)

5 - نتیجه‌گیری و کارهای آینده

تشخیص نفوذ در اصل یک مسئلۀ دسته‌بندی است و انتخاب ویژگی ازجمله موضوعاتی است که در دسته‌بندی به آن توجه می‌شود. برای داده‌های با ابعاد زیاد، انتخاب ویژگی، زمان تشخیص و هزینه را کاهش می‌دهد و کارآیی دسته‌بند را بهبود می‌بخشد. در این مقاله، عملکرد الگوریتم‌های انتخاب ویژگی ژنتیک، تخمین توزیع، تخمین توزیع ترکیبی با جستجوی محلی، انتخاب پیشرو و انتخاب پسرو مقایسه شده‌اند و دسته‌بند ماشین بردار پشتیبان به‌عنوان تابع برازندگی این الگوریتم‌ها استفاده شده است. مطابق نتایج به‌دست‌آمده، الگوریتم ژنتیک با اندازة جمعیت 100، دقت تشخیص بسته‌های نرمال را به حداکثر رسانده است. همچنین، الگوریتم تخمین توزیع با جستجوی محلی با اندازة جمعیت 50، منجر به بیشترین دقت در تشخیص حملات نوع DOS شده است و برای تشخیص حملات U2R که کمترین تعداد نمونه در پایگاه دادة آموزشی را دارند، الگوریتم انتخاب پیشرو بهتر از بقیة الگوریتم‌ها به تشخیص نفوذ منجر شده است. حملات نوع R2L از الگوریتم انتخاب پسرو و حملات نوع Prob از الگوریتم تخمین توزیع با جستجوی محلی که از جمعیتی با اندازة 150 استفاده می‌کند، با دقت بیشتری به تشخیص نفوذ منجر شده‌اند.

به‌کارگیری سایر الگوریتم‌های تخمین توزیع، ازجمله الگوریتم بهینه‌سازی بیزی و مقایسة آن با نتایج به‌دست‌آمده در این مقاله و ترسیم نقشة پارامتری الگوریتم‌های استفاده‌شده را برای توسعة پژوهش فعلی در آینده می‌توان انجام داد.[1] تاریخ ارسال مقاله: 17/11/1397

تاریخ پذیرش مقاله: 14/07/1398

نام نویسندۀ مسئول: حسین کارشناس

نشانی نویسندۀ مسئول: ایران، اصفهان، دانشگاه اصفهان، دانشکدة مهندسی کامپیوتر[1] Unsupervised

[2] Supervised

[3] K-Nearest Neighbor

[4] Decision Tree

[5] Support Vector Machine (SVM)

[6] Estimation of Distribution Algorithm (EDA)

[7] Dependency Tree

[8] Feature Selection

[9] Evaluation Function

[10] Natural Selection

[11] Genetic Recombination

[12] Promising Solution

[13] Building Blocks (BBs)

[14] Selection 

[15] Crossover

[16] Mutation

[17] New Candidate Solution

[18] Univariate Models

[19] Bivariate Models

[20] Multivariate Models

[21] Univariate Marginal Distribution Algorithm

[22] Population Increamental Learning (PBIL)

[23] Compact Genetic Algorithm (CGA)

[24] Mutual Information Maximizing Input Clustering

[25] Combining Optimizers with Mutual Inf.Trees

[26] Extended Compact Genetic Algorithm (ECGA)

[27] Mutual Information

[28] False Positive Rate

[29] Fuzzy Aggregation

[30] Feed Forward

[31] Particle Swarm Optimization

[32] Principle Component Analysis

S. M. Lee, D.S. Kim, and J.S. Park, “A survey and taxonomy of lightweight intrusion detection systems”, Journal of Internet Services and Information Security, pp.119–131, 2012.
[2] S.Mukkamala and A.H.Sung, “Identifying Significant Features for Network Forensic Analysis Using Artificial Intelligent Techniques”, International Journal of Digital Evidence, Vol.1, pp. 1-17, 2003.
[3] S. M. Tidke, and S.Vishnu, “Intrusion Detection System using Genetic Algorithm and Data Mining”:An Overview, International Journal of Computer Science and Informatics, Vol.1, pp. 91-95, 2012.
[4] H.A.Sonawane and T.M Pattewar, “A Comparative Performance Evaluation of Intrusion Detection based on Neural Network and PCA” , presented at the IEEE ICCSP conference ,pp.841-845, 2015
[5] S.Oh, J.S.Lee and B. R Moon, “Hybrid Genetic Algorithms for Feature Selection”, IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence, Vol. 26, NO. 11, pp. 1424-1437, 2004
[6] J. Tang, S. Alelyani, and H. Liu, "Feature selection for classification: A review, "Data Classification: Algorithms and Applications”. Editor: Charu Aggarwal, CRC Press In Chapman & Hall/CRC Data Mining and Knowledge Discovery Series, 2014.
[7] G.Chandrashekar and F.Sahin, "A survey on feature selection methods," Computers & Electrical Engineering, vol. 40, no. 1, pp. 16-28, 2014.
[8] R.Ravinder, R.B.Kavya and Y.Ramadevi, “A Survey on SVM Classifiers for Intrusion Detection”, International Journal of Computer Applications, Vol. 98– No.19, pp.38-44, 2014.
[9] Y.B.Bhavsar and K.C.Waghmare, “Intrusion Detection System Using Data Mining Technique: Support Vector Machine” International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering, Vol. 3, pp.581-586, 2013.
[10] P.Larranaga and J.A.Lozano, “Estimation of Distribution Algorithms”: A New Tool for Evolutionary Computation, Kluwer Academic Publishers, 2001.
[11] M. Hauschild and M. Pelikan “An Introduction and Survey of Estimation of Distribution Algorithms”, Missouri Estimation of Distribution Algorithms Laboratory Report No. 2011004, Department of mathematics and Computer Science University of Missouri–St. Louis, 2011.
[12] M. Pelikan, “Probabilistic model building Genetic Algorithms” University of Missouri at St. Louis. July 2008.
[13] G.Wang, J.Hao, J.Ma and J.Huang, “A new approach to intrusion detection using Artificial Neural Networks and fuzzy clustering”, Expert Systems with Applications, vol. 37, pp. 6225–6232, 2010.
[14] Y.Chen and A.Abraham, “Estimation of Distribution Algorithm for Optimization of Neural networks for Intrusion Detection System”, International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing ICAISC, pp. 9-18, 2006.
[15] M.Sheikhan, Z. Jadidi and A.Farrokhi, “Intrusion detection using reduced-size RNN based on feature grouping”, Neural Comput & Applic, No.25, pp. 1185–1190. 2010.
[16] P.NSKH, N.M.Varma and N.R.Ramakrishna, “Principle Component Analysis based Intrusion Detection System Using Support Vector Machine”, IEEE International Conference On Recent Trends In Electronics Information Communication Technology, May 20-21, pp.1344-1350, 2016.
[17] G.Kumar, K.Kumar and M.Sachdeva, “The use of artificial intelligence based techniques for intrusion detection: a review”, An International Science and Engineering Journal of Artificial Intelligence Review, Vol. 34, pp. 369–387, 2010.
[18] P.Tao, Z.Sun and Z.Sun, “An improved intrusion detection algorithm based on GA and SVM”, Human-Centered Smart Systems and Technologies IEEE Access, Vol. 6, March 2018.
[19] A.Jonathan and S.Mandala, “Increasing Feature Selection Accuracy through Recursive Method in Intrusion Detection System”, Vol. 4, Issue. 2, pp. 43-50, December 2018.
[20] K.Taher, B.Jisan and M.Rahman, “Network Intrusion Detection using Supervised Machine Learning Technique with Feature Selection”, International Conference on Robotics, Electrical and Signal Processing Techniques (ICREST), 10-12 Jan, 2019.
[21] V.Manekar and K.Waghmare, “Intrusion Detection System using Support Vector Machine (SVM) and Particle Swarm Optimization (PSO)”, International Journal of Advanced Computer Research, Vol.4 Number-3, Issue-16, September 2014.
[22] N.Krasnogor and J.Smith, “A Tutorial for Competent Memetic Algorithms”: Model, Taxonomy, and Design Issues, IEEE Transactions on Evolutionary Computation, Vol. 9, No. 5, October 2005.
[23] M.Tavallaee, N.Stakhanova and A.A Ghorbani, “Towards credible evaluation of anomaly based intrusion detection methods”, IEEE Transaction on System, Man and Cybernetics, Part-c, Applications and Reviews; 40(5):516-524, 2010.
[24] M.Pelikan “Genetic Algorithms”, Missouri Estimation of Distribution Algorithms Laboratory Report No. 2010007, Department of mathematics and Computer Science University of Missouri–St. Louis , 2010.