مدلسازی تحلیلی و مقایسه آزمایشگاهی عملکرد ژنراتور القایی اتصال سری و ژنراتور القایی معمولی در حالت بهره‌برداری جدای از شبکه

نویسندگان

دانشگاه بیرجند

چکیده

در این مقاله یک مدل تحلیلی برای ژنراتور القایی اتصال سری ((SCIG پیشنهاد شده است. همچنین عملکرد SCIG و ژنراتور القایی معمولی (IG) به صورت آزمایشگاهی در حالت منفصل از شبکه مورد بررسی قرارگرفته و مقایسه شده‌اند. پس از معرفی ژنراتور القایی اتصال سری و حالات بهره‌برداری مختلف آن، یک مدل دینامیکی مناسب برای این ژنراتور ارائه شده است. نتایج آزمایشات انجام شده نشان می‌دهند ژنراتور القایی اتصال سری دارای برخی مشخصه‌های مشابه با ژنراتور القایی معمولی می‌باشد. اما SCIG دارای محدوده سرعت عملکرد وسیعتر و قابلیت بهره‌برداری در سطح ولتاژ بالاتر است. با توجه به این ویژگیها، می‌توان این ماشین را به عنوان یک کاندید برای نسل جدیدی از ژنراتورهای بادی معرفی کرد و از آن در نیروگاه‌های بادی با سرعت باد بالا بدون نیاز به جعبه دنده استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analytical Modeling and Lab-based Comparison of Series Connected Induction Generator Performance with Ordinary Induction Generator at Standalone Operating Mode

نویسندگان [English]

  • Jalal Sahebkar Farkhani
  • Hamidreza Najafi
  • Aliakbar Nasrabadi
University of Birjand
چکیده [English]

This paper proposes an analytical dynamic model for series connected induction generator (SCIG) and investigates the experimental performance of SCIG and compares it with an ordinary induction generator (IG) at standalone operating mode. After introducing the structure of series connected induction generator and its different modes of performance, a suitable dynamic model is proposed for this machine. The results of experimental investigations indicate that series connected induction generator and ordinary induction generator have some similar behaviors. But, SCIG has higher speed range without any need to gearbox and capability of operating at higher voltage level. So it may be proposed as a new suitable candidate for wind power generation at regions with high-speed wind.

کلیدواژه‌ها [English]

  • series connected induction generator
  • lab results
  • wind generator
[1]  Chapman, Stephen, Electric machinery fundamentals, 3rd editition, McGraw Hill, p.378, 1998.
[2]  T. Ackermann, Wind Power in Power Systems. England: John Wiley & Sons Ltd., 2005.
[3]  J. Sahebkar Farkhani, " Dynamic Modeling of Series Connected Wound Rotor Induction Machine and Feasibility Study of its Application in Wind Power Generation", M.s. Thesiss, Faculty of Electrical and Computer Engineering, University of Birjand, 2012.
[4]  Agalgaonkar, C. Dobariya, M. Kanabar, and S. A. Khaparde, "Optimal sizing of Distributed Generation in MicroGrid," presented at the Proceedings of IEEE international Power India Conference, New Delhi, 2006.
[5]  R. Zavadil, N. Miller, A. Ellis, and E. Muljadi. Making connections. IEEE Power Energy Magazine. 26–37, 2005.
[6]  M. Kanabar and S. A. Khaparde, "Evaluation of Rotor Speed Stability Margin of a Constant Speed Wind Turbine Generator," in Proceedings of IEEE international Power India Conference, New Delhi, 2008.
[7]  H. R. Najafi, F. Dastyar, "Dynamic maximum available power of fixed-speed wind turbine at islanding operation", International Journal of Electrical Power and Energy Systems, Vol. 47, pp. 147-156, 2013.
[8]  M. Papadopoulos, P. Malatestas, N. Hatziargyriou, "Simulation and analysis of small and medium size power systems containing wind turnbines", IEEE Trans. Power Syst. Vol. 6, No.4, pp.1453-1458, 1991.
[9]  D. J. Trudnowski, A. Gentile, J. M. Khan and E. M. Petritz, "Fixed speed wind-generator and wind park –park modeling for transient stability stidies", IEEE Trans. Power Syst. Vol. 19, No. 4, pp. 1911-1917, Nov. 2004.
[10]  A. S. Mostafa, A. L .Mohamadein and E. M. Rashad, “Application of Floquet’s theory to the analysis of series-connected wound- rotor self-excited synchronous generator”, IEEE Trans. On Energy Conversion, Vol. 8, No.3, Sept 1993.
[11]  E. M. Rashad, T. S. Radwan and M. A. Rahman, “Starting and Vector Control of Series-Connected Wound-Rotor Induction Motor in Super Synchronous Mode”, in Proc. of the 39th IEEE Industry Application Society Annual Meeting held in Seattle, Vol. I, pp 32-39, Washington from 2 to 7 Oct. 2004
[12]  E. M. Rashad, "Dynamic Performance of Series Connected Wound Rotor Induction Motor", 2010 IEEE International Conference on Power and Energy (PECon2010), Nov 29- Dec 1, Kuala Lumpur, Malaysia, 2010.
[13]  E. Ho, Y. Y. Edward, P. C. Sen, "A high-performance parameter-insensitive drive using a series-connected wound rotor induction motor", IEEE Transactions on Industry Applications, Vol. 25, No.6, pp. 1132-1138, 1989.
[16]  E. M. Rashad, "Stability of Variable Speed Series-Connected Wound Rotor Indution Motor in Super-Synchronous Mode",  2010 IEEE International Conference on Power and Energy (PECon2010), Nov 29- Dec 1, Kuala Lumpur, Malaysia, 2010
[17]  N. Houshyar, S. Ebarahimi. H.R. Najafi, M.A. shamsinejad, "Analytical Investigation of Series Connected Induction Machine (SCIM) at Steady State and sub-Syncronous conditions", in  Proceeding of  the  First Iranian Conference on Renewable Energies and Distributed Generation, University of Birjand, 8-10 March 2010.
[18]  H. R. Najafi, M. A. shamsinejad, H. Delaram, Z. Karimzadeh, " Analytical Investigation of Series Connected Induction Machine (SCIM) at Transient State and the Effect of  Various Parameters on its Transient Behaviour", in  Proceeding of  the First Iranian Conference on Renewable Energies and Distributed Generation, University of Birjand, 8-10 March 2010.
[20]  A. L.  Mohamadein, H. A. Yousef and Y. G . Desouky, ''Series-connected self-excited synchronous generator :    steady state and transient behaviors'', IEEE Transactions on Energy Conversion, Vol. 14, No. 4, pp 1108-1114 ,December. 1999.
[21]  J. Sahebkar Farkhani, H.R. Najafi, "Daynamic Analysis of Wind Turbine Impelemented with Series Connected Induction Generator", in  Proceeding of  the Third Iranian Conference on Renewable Energies and Distributed Generation, University of Isfehan, 10-11 April 2013.
[22]  J. Sahebkar Farkhani, H.R. Najafi, A. A. Nasrabadi, "Lab-based Comparison of the Performance of Series Connected Induction Generator with Ordinary Induction Generator at Standalone Operating Mode", in  Proceeding of  the Third Iranian Conference on Renewable Energies and Distributed Generation, University of Isfehan, 10-11 April 2013.