نویسندگان

1 موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی غیر دولتی خراسان

2 دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

در یک بازار برق واقعی، اطلاعات کاملی از رفتار رقبا در اختیار شرکت کنندگان بازار قرار ندارد. بدین ترتیب شرکت کنندگان بازار، تصمیم گیری های خود را بر مبنای اطلاعات موجود از قیمت بازار در گذشته انجام می دهند. در این مقاله، یک شبیه ساز جدید برای بازارهای همزمان انرژی و ذخیره چرخان ارائه می گردد که در آن فرآیند کسب تجربه و یادگیری شرکت کنندگان بازار با استفاده از یک روش یادگیری تقویتی مدلسازی شده است. مهمترین خصیصه این شبیه ساز، شبیه سازی یک بازار واقعی است که در آن تصمیم سازیهای عاملان بازار در شرایط اطلاعات ناکامل انجام می گیرد. با استفاده از این شبیه ساز، قیمت تسویه بازار با توجه به رفتار قیمت دهی شرکت کنندگان بازار در سطوح مختلف بار و/یا وقوع حوادث در شبکه محاسبه می گردد. تحلیل نتایج نشان می دهد که روش بکارگرفته شده، قابلیت تطابق استراتژی قیمت دهی را با شرایط مختلف شبکه قدرت و بازار برق بخوبی دارا می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Agent-based Electricity Market Simulator

نویسندگان [English]

  • Javid Khorasani 1
  • Habib Rajabi Mashhadi 2

1 Assistant Professor, Department of Electrical Engineering, Khorasan Institute of Higher Education, Mashhad, Iran

2 Ferdowsi University of Mashhad

چکیده [English]

In a real electricity market, complete information of rivals’ behavior is not available to market participants. Therefore, they make their bidding strategies based on the historical information of the market clearing price. In this paper, a new market simulator is introduced for a joint energy and spinning reserve market, in which market participants’ learning process is modeled using Q-learning algorithm. The main feature of this simulator is simulating a real market, in which market participants make decisions based on incomplete information of the market. Using the proposed simulator, the clearing price for each submarket is computed considering the participants’ behavior, under different load levels and/or contingency conditions. The results show that Q-learning approach can modify the agent’s strategy under different market situations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • energy market
  • reserve market
  • market simulator
  • Q-learning algorithm
  • Bidding Strategy
[1]  MA, X., SUN D., CHEUNG, K., ‘Energy and reserve dispatch in a multi-zone electricity market’, IEEE Trans.  Power Syst, Vol. 14, No. 3, pp.913-919, 1999.
[2]  Cheung, K., Shamsollahi, P., Sun D., Milligan, J., Potishnak, M., ‘Energy and ancillary service dispatch for the interim ISO New England electricity market’, IEEE Trans.  Power Syst, Vol. 15, No. 3, pp. 968-974, 2000.
[3]  Wong, S., Fuller, J.D., ‘Pricing energy and reserves using stochastic optimization in an alternative electricity market’,  IEEE Trans.  Power Syst, Vol. 22, No. 2, Pp.631-638, 2007.
[4]  STACKE, F., CUERVO, P., ‘A combined pool/bilateral/reserve electricity market operating under pay-as-bid pricing’, IEEE Trans. Power Syst, Vol. 23, No. 4, pp. 1601-1610, 2008.
[5]  KARDAKOS, E.G. ; SIMOGLOU, C.K., BAKIRTZIS, A.G.,  ‘Short-Term Electricity Market Simulation for Pool-Based Multi-Period Auctions’, IEEE Trans. Power Syst,  Vol. 28 , No. 3 , pp. 2526-2535, 2013.
[6]  SOARES, T. ; MORAIS, H. ; CANIZES, B. ; VALE, Z., ‘Energyandancillaryservicesjointmarketsimulation’, 8th Int. Conf. Europ. EnergyMarket, pp. 262-267, 2011.
[7]  Reddy, S.S. ; Abhyankar, A.R. ; Bijwe, P.R., ‘Market clearing of jointenergyand reactive power using multi objective optimization considering voltage dependent load models’, IEEE Power Energy Soc. General Meeting,  pp.1 – 8, 2011.
[8]  Wen, F.S., David, A.K., ‘Optimally coordinated bidding strategies in energy and reserve and ancillary service markets’, in Proc. Inst. Elect. Eng., Gen., Trans. Dist., Vol. 149, pp. 331–338, 2002.
[9]  RAU, N.S., ‘Optimal dispatch of a system based on offers and bids-A mixed integer LP formulation’, IEEE Trans. Power Syst, Vol. 14, No. 1, pp. 274–279, 1999.
[10] Cheung,C., Shamsollahi, P., Sun, D., Milligan, J., Potishnak, M., ‘Energy and ancillary service dispatch for the interim ISO new England electricity market’, IEEE Trans. Power Syst, Vol. 15, No. 3, pp. 968–974, 2000.
[11] Arroyo, J.M., Conejo, A.J., ‘Optimal response of a power generator to energy, AGC, and reserve pool-based markets’, IEEE Trans. Power Syst, Vol. 17, No. 2, pp. 404–410, 2002.
[12] Haghighat, H., Seifi, H., Rahimi Kian, A., ‘Gaming analysis in joint energy and spinning reserve markets” IEEE Trans. Power Syst, Vol. 22, No. 4, pp. 2074 – 2085, 2007.
[13] Liao, Y., Feng, X., Pan, J., ‘Analysis of interaction between ancillary service markets and energy market using power market simulator’, IEEE Int. Conf. Elec. Util. Dereg., Rest. Power Tech., Vol. 1, pp. 117 - 122, 2004.
[14] Vale, Z., Pinto, T., Praça, I., Morais, H., ‘Mascem: electricity markets simulation with strategic agents’, IEEE Intel. Syst., Vol. 26, No. 2, pp. 9-17 ,2011.
[15] Kladnik, B., Gubina, A., Artac, G., Nagode, K., Kockar, I., ‘Agent-based modeling of the demand-side flexibility’, IEEE Power Eng. Soc. General Meeting, pp. 1-8, 2011.
[16] Pereira, I., Vale, Z., Morais, H., Pinto, T., Rodrigues, F., ‘Multiagent system for adaptive strategy formulation in electricity markets’, IEEE Symp. Intel. Agents, pp. 1-8, 2011.
[17] Pinto, T., Sousa, T.M., Vale, Z., Morais, H., Praca, I., ‘Intelligent decision making in electricity markets: Simulated annealing Q-Learning’, IEEE Power Eng. Soc. General Meeting, pp. 1-8, 2012.
[18] Pacaba, D.D.P., Nerves, A.C., ‘Multiagent-based market simulator for the wholesale electricity spot market’, IEEE Reg. 10 Conf. , pp. 1-6, 2012.
[19] Cheung, K.W., ‘Ancillary service market design and implementation in North America: from theory to practice’, 3rd IEEE Int. Conf. Elec. Util. Dereg., Rest. Power Tech., pp. 66-73, 2008.
[20] Rahimiyan, M., Rajabi Mashhadi, H., ‘Supplier’s optimal bidding strategy in electricity pay-as-bid auction: Comparison of the Q-learning and a model-based approach’, Elec. Power Syst. Res., Vol. 78, No.1, pp. 165–175, 2008.
[21] Khorasani, J., Rajabi Mashhadi, H., ‘Bidding Analysis in Joint Energy and Spinning Reserve Markets Based on Pay-as-Bid Pricing’, IET Gener. Trans. Dist., Vo1. 6, No. 1, pp. 79-87, 2012.
[22] Khorasani, J., ‘Strategic bidding in simultaneous energy and spinning reserve markets considering the interaction between these markets’, Ph.D thesis, Islamic Azad Univ., 2012.