کشف جعل کپی-انتقال تصاویر دیجیتال با استفاده از تبدیل موجک و تجزیه ضرایب تبدیل کسینوسی
1. کشف جعل کپی-انتقال تصاویر دیجیتال با استفاده از تبدیل موجک و تجزیه ضرایب تبدیل کسینوسی

مهدی قربانی؛ محمد فیروزمند؛ احمد فراهی

دوره 5، شماره 1 ، بهار 1393، ، صفحه 69-80

چکیده
  در جعل کپی-انتقال، قسمتی از تصویر کپی شده،در موقعیت متفاوت در همان تصویر جایگذاری می‌شود. این نوع دستکاری برایمخفی کردن یک قطعه ناخواسته و یا برای اضافه کردن جزئیاتی به تصویر انجام می‌گیرد.در این مقاله، ...  بیشتر