ارزیابی کمی کارایی سیگنالهای فیزیولوژیک در تشخیص هوشمند حالت هیجانی به منظور مراقبتهای بهداشتی و درمانی
1. ارزیابی کمی کارایی سیگنالهای فیزیولوژیک در تشخیص هوشمند حالت هیجانی به منظور مراقبتهای بهداشتی و درمانی

مهران عمادی اندانی؛ محمدرضا یزدچی؛ بهروز مجردشفیعی

دوره 4، شماره 3 ، پاییز 1392، ، صفحه 27-42

چکیده
  نظارت بر تغییرات حالت هیجانی می­تواند در مراقبت­های بهداشتی و درمانی و تحقیقات بالینی مفید واقع شود. حالت­های هیجانی مختلف باعث ایجاد الگوهای متفاوت در سیگنال­های فیزیولوژیک می­شوند. در نتیجه ...  بیشتر