کلیدواژه‌ها = الگوریتم جستجوی گرانشی
تشخیص جریان هجومی از جریان خطا در ترانسفورماتورهای قدرت با استفاده از الگوریتم جستجوی گرانشی

دوره 1، شماره 1، بهمن 1389، صفحه 43-58

علیرضا مرادی؛ محمود عبادیان؛ محمدکاظم دریاباری