دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
کنترل غیرخطی تطبیقی دمای روغن خروجی یک میدان کلکتور خورشیدی توزیع شده در حضور اغتشاشات محیطی
کنترل غیرخطی تطبیقی دمای روغن خروجی یک میدان کلکتور خورشیدی توزیع شده در حضور اغتشاشات محیطی

نیلوفر ملکی؛ مهدی خدابنده؛ محمد صوفی

دوره 12، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 89-102

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2022.132335.1538

چکیده
  در این مقاله، یک کنترل کننده غیرخطی تطبیقی جهت کنترل دمای روغن در نیروگاه سهموی خطی و در حضور نامعینی‌ها و اغتشاشات درونی و بیرونی مانند تغییرات دما در داخل لوله‌های بلند نیروگاه سهموی خطی، کثیفی سطح ...  بیشتر