دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
بهبود پایداری دینامیکی در سیستم قدرت با کنترل هماهنگ و همزمان کنترل کننده یکپارچه توان و ژنراتور القائی دو سو تغذیه
بهبود پایداری دینامیکی در سیستم قدرت با کنترل هماهنگ و همزمان کنترل کننده یکپارچه توان و ژنراتور القائی دو سو تغذیه

مسعود ملکی ریزی؛ سعید اباذری؛ نیما مهدیان

دوره 12، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 43-56

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2021.127138.1448

چکیده
  در این مقاله، تاثیر کنترل همزمان و هماهنگ کنترل کننده یکپارچه توان و ژنراتور القائی دو سو تغذیه بر بهبود پایداری دینامیکی سیستم قدرت چندماشینه مورد بررسی قرار گرفته است. هر چهار کنترل کننده PI اصلی UPFC ...  بیشتر