دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
تحلیل پایداری لیلپانوف در آموزش شناساگر فازی-عصبی نوع ۲ با الگوریتم مبتنی برازدحام ترکیبی هوشمند
تحلیل پایداری لیلپانوف در آموزش شناساگر فازی-عصبی نوع ۲ با الگوریتم مبتنی برازدحام ترکیبی هوشمند

محمد مهدی ذبیحی شش پلی؛ مهدی علیاری شوره دلی؛ علی معرفیان پور

دوره 12، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 73-88

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2021.129276.1486

چکیده
  چکیده: پایداری آموزش یک مدل در فرآیند شناسایی، یکی از الزامات اولیه در پژوهش های سال های اخیر در زمینه کنترل بوده است. هدف از این مقاله، تحلیل پایداری آموزش سیستم استنتاجی فازی-عصبی نوع ۲ بازه ای (IT2ANFIS) ...  بیشتر