دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
استراتژی هوشمند و انرژی کارآمد اطفای حریق در شبکه‌های حسگر بی‌سیم متحرک
استراتژی هوشمند و انرژی کارآمد اطفای حریق در شبکه‌های حسگر بی‌سیم متحرک

فرزاد حسین پناهی؛ فریدون حسین پناهی

دوره 13، شماره 3 ، مهر 1401، ، صفحه 37-54

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2021.124683.1406

چکیده
  پژوهشگران در سال‌های اخیر با افزایش دامنة آتش‌سوزی‌ها و به‌همراه آن تخریب گستردة محیط زیست و مناطق شهری پرتراکم، به به‌کارگیری راهکارهای سریع و مؤثر در مقابله با حریق، به‌ویژه براساس شبکه‌های حسگر ...  بیشتر