دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
مدل سخت‌افزاری برای نورون اتفاقی مبتنی بر پیوند تونل مغناطیسی در جریان‌های کمتر از جریان بحرانی
مدل سخت‌افزاری برای نورون اتفاقی مبتنی بر پیوند تونل مغناطیسی در جریان‌های کمتر از جریان بحرانی

عبداله امیرانی؛ کیان جعفری؛ محمدحسین معیری

دوره 13، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 19-26

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2021.123472.1387

چکیده
  نورون اتفاقی در شبکه‌های عصبی اهمیت زیادی دارد و یکی از مهم‌ترین مباحث در الگوریتم‌های یادگیری ماشین است. پژوهشگران همواره به پیاده‌سازی سخت‌افزاری شبکه‌های عصبی توجه ویژه داشته‌اند. پیاده‌سازی ...  بیشتر