دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
تشخیص هیجانات القاشده با تحریک شنوایی از سیگنال‌های EEG براساس شبکه‌های یادگیری عمیق
تشخیص هیجانات القاشده با تحریک شنوایی از سیگنال‌های EEG براساس شبکه‌های یادگیری عمیق

سبحان شیخی وند؛ زهره موسوی؛ توحید یوسفی رضایی؛ شعله اعلایی

دوره 13، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 1-18

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2020.122304.1357

چکیده
  هیجانات، برای تفسیر درست اقدامات و نیز ارتباطات بین انسان‌ها مهم‌اند. شناخت هیجانات ازطریق سیگنال الکتروانسفالوگرام (EEG)، امکان تشخیص حالات هیجانی را بدون روش‌های سنتی ازجمله پرکردن پرسشنامه، میسر ...  بیشتر