دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
طراحی و بهینه‌سازی یک تمام جمع‌کنندۀ تقریبی مبتنی بر ترانزیستورهای نانولولۀ کربنی و بررسی کاربرد آن در پردازش تصویر دیجیتال
طراحی و بهینه‌سازی یک تمام جمع‌کنندۀ تقریبی مبتنی بر ترانزیستورهای نانولولۀ کربنی و بررسی کاربرد آن در پردازش تصویر دیجیتال

محمدرضا رشادی نژاد؛ سید عرفان فاطمیه؛ زهرا داوری شلمزاری

دوره 11، شماره 3 ، مهر 1399، ، صفحه 25-36

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2020.120390.1313

چکیده
  با توجه به افزایش چشمگیر حجم داده‌های پردازشی و نیاز به سرعت بیشتر در پردازش آنها، به استفاده از روش‌های نوین در طراحی مدارهای دیجیتال توجه شده است. نظر به اهمیت مصرف توان در وسایل الکترونیکی، طراحی ...  بیشتر