دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
ارائۀ الگوی هوشمند مبتنی بر تحلیل مؤلفه‌های اساسی برای تشخیص خطای ناهم‌راستایی در موتورهای القایی قفس سنجابی
ارائۀ الگوی هوشمند مبتنی بر تحلیل مؤلفه‌های اساسی برای تشخیص خطای ناهم‌راستایی در موتورهای القایی قفس سنجابی

مهدی احمدی

دوره 11، شماره 3 ، مهر 1399، ، صفحه 83-94

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2020.120169.1304

چکیده
  : خطای ناهم‌راستایی، یکی از خطاهای مهم مکانیکی در ماشین‌های دوار است که منشأ پیدایش خطاهای دیگر می‌شود. این مقاله به موضوع تشخیص خطای ناهم‌راستایی در موتورهای القایی قفس سنجابی در دو حالت استاتیک و ...  بیشتر