دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
پیش‌بینی احتمالاتی میان‌مدت بار خالص شبکه با در نظر گرفتن اثر تولید توان خورشیدی با استفاده از ماشین یادگیری شدید
پیش‌بینی احتمالاتی میان‌مدت بار خالص شبکه با در نظر گرفتن اثر تولید توان خورشیدی با استفاده از ماشین یادگیری شدید

جابر سهرابی؛ مجید معظمی

دوره 11، شماره 2 ، تیر 1399، ، صفحه 59-72

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2019.119079.1276

چکیده
  افزایش میزان نفوذ توان تولیدشده با استفاده از انرژی خورشیدی، افزایش عدم‌قطعیت را در شبکه قدرت موجب می‌شود؛ زیرا بیشتر ادوات اندازه‌گیری، بار خالص شبکه را بدون در نظر گرفتن خروجی تولیدات پراکنده اندازه‌گیری ...  بیشتر