دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
بهبود خودترمیمی شبکۀ توزیع هوشمند با تخصیص کلیدها و منابع تولید پراکنده با استفاده از محاسبات نرم
بهبود خودترمیمی شبکۀ توزیع هوشمند با تخصیص کلیدها و منابع تولید پراکنده با استفاده از محاسبات نرم

اوستا جعفری؛ عباس شهبازیان؛ علیرضا فریدونیان؛ امیرحسین نیکوفرد

دوره 11، شماره 2 ، تیر 1399، ، صفحه 1-16

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2019.118933.1273

چکیده
  توسعة شبکه‌های توزیع به‌منظور افزایش پایایی این شبکه‌ها، به‌دلیل تغییر رفتار و نوع مشترکین امری ضروری است. نگرانی دربارة تغییرات اقلیمی و زیست‌محیطی، به ظهور منابع انرژی تجدیدپذیر به‌عنوان جایگزینی ...  بیشتر