دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
ارائة یک روش بهینه‌سازی چندهدفة جدید مبتنی بر الگوریتم MOPSO-SQP به‌منظور هماهنگی رله‌های حفاظتی جریان زیاد در سیستم‌های قدرت
ارائة یک روش بهینه‌سازی چندهدفة جدید مبتنی بر الگوریتم MOPSO-SQP به‌منظور هماهنگی رله‌های حفاظتی جریان زیاد در سیستم‌های قدرت

سمیرا صادقی؛ نوید رضایی؛ علی حسامی نقشبندی؛ پرهام مرادی

دوره 11، شماره 3 ، مهر 1399، ، صفحه 37-50

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2020.119289.1281

چکیده
  از مسائل مهم در هماهنگی رله‌های حفاظتی، کمینه‌سازی زمان قطع بین رله‌های جریان زیاد اصلی و پشتیبان است. مسئلة هماهنگی رله‌های جریان زیاد به‌دلیل تعداد زیاد متغیرها و ماهیت توابع هدف می‌تواند مسئلة ...  بیشتر