دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
یک روش استوار غیر متمرکز برای بهره‌برداری جریان متناوب خطی شبکۀ یکپارچه انتقال و توزیع
یک روش استوار غیر متمرکز برای بهره‌برداری جریان متناوب خطی شبکۀ یکپارچه انتقال و توزیع

احمد نیکوبخت؛ اسماعیل محبوبی مقدم

دوره 13، شماره 3 ، مهر 1401، ، صفحه 101-116

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2021.128616.1471

چکیده
  در شبکه‌های انتقال امروزی، خروج ناگهانی برخی از واحدهای تولیدی (GUs) از چرخۀ تولید، بسیار خطرآفرین برای بهره‌بردار سیستم‌قدرت است. همچنین، واحدهای تولیدات پراکنده در شبکۀ توزیع یا DNs با داشتن قابلیت ...  بیشتر