دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
بهینه‌سازی اعوجاج هارمونیکی اینورترهای چند‌سطحی آبشاری تمام‌پل با اتصال مثلث
بهینه‌سازی اعوجاج هارمونیکی اینورترهای چند‌سطحی آبشاری تمام‌پل با اتصال مثلث

سیده زهرا حسینی ملایی؛ علیرضا نمدمالان؛ احمد بهزادی نژاد

دوره 11، شماره 3 ، مهر 1399، ، صفحه 51-64

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2020.118116.1256

چکیده
  در اینورترهای چند‌سطحی آبشاری تمام‌پلبا‌‌‌‌‌‌‌‌‌ اتصال مثلث، حضور هارمونیک‌های فرد مضرب سه ولتاژ و جریان چرخشی در حلقۀ مثلث باعث بروز تلفات اضافی می‌شود. در این مقاله، روش بهینه‌سازی فرکانس ...  بیشتر