دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
رله‌های اضافه جریان جهتی جریان تنها با استفاده از اپراتور انرژی تیجر
رله‌های اضافه جریان جهتی جریان تنها با استفاده از اپراتور انرژی تیجر

هادیه سادات حسینی؛ امانگلدی کوچکی؛ سیدحسین حسینیان

دوره 11، شماره 1 ، فروردین 1399، ، صفحه 95-110

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2019.117901.1254

چکیده
  رله‌های اضافه جریان جهتی معمولاً از فازور ولتاژ به‌عنوان مرجعی برای تعیین جهت خطا استفاده می‌کنند که به اندازه‌گیری جریان و ولتاژ نیازمند است و موجب می‌شود از انواع غیرجهتی پرهزینه‌تر باشند. این ...  بیشتر