دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
نگاه سیستمی در اعمال روش RCM بر سیستم حفاظت دیستانس خطوط
نگاه سیستمی در اعمال روش RCM بر سیستم حفاظت دیستانس خطوط

محمدحسین نصری؛ سید یاسر درخشنده؛ عباس کارگر

دوره 11، شماره 1 ، فروردین 1399، ، صفحه 43-62

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2019.116244.1206

چکیده
  سیستم حفاظت دیستانس به‌عنوان حفاظت اصلی خطوط، نقش اساسی در قابلیت اطمینان شبکه دارد؛ بنابراین، یک برنامة نگهداری و تعمیرات بهینه برای حفاظت دیستانس، تأثیر بسزایی بر قابلیت اطمینان و هزینه‌های شبکه ...  بیشتر