دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
ارائة مدل احتمالاتی دومرحله‌ای مقید به ریسک برای برنامه‌ریزی ریزشبکه‌های هوشمند مستقل با در نظر گرفتن مشارکت سمت تقاضا
ارائة مدل احتمالاتی دومرحله‌ای مقید به ریسک برای برنامه‌ریزی ریزشبکه‌های هوشمند مستقل با در نظر گرفتن مشارکت سمت تقاضا

مصطفی واحدی پور دهرائی؛ هما رشیدی زاده کرمانی؛ حمیدرضا نجفی

دوره 10، شماره 2 ، شهریور 1398، ، صفحه 1-18

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2019.115934.1200

چکیده
  در این مقاله، مدل احتمالاتی دومرحله‌ای مقید به ریسک برای برنامه‌ریزی همزمان انرژی و ذخیرة یک ریزشبکة هوشمندِ مستقل با در نظر گرفتن مشارکت مشترکین در برنامه‌‌های یی بار ارائه شده است. هدف برنامة پیشنهادی، ...  بیشتر