دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
استفاده از مدل ولتاژ پشت رآکتانس در توربینھای بادی سرعت ثابت و پیشنھاد یک روش جدید برای بھبود قابلیت ایستادگی در برابر افت ولتاژ
استفاده از مدل ولتاژ پشت رآکتانس در توربینھای بادی سرعت ثابت و پیشنھاد یک روش جدید برای بھبود قابلیت ایستادگی در برابر افت ولتاژ

حمید رحیمی اصفهانی؛ عباس کتابی؛ حمید رضا محمدی؛ محسن رحیمی کلیشادی

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1398، ، صفحه 51-62

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2019.115902.1199

چکیده
  قابلیت ایستادگی در برابر افت ولتاژ در مزارع بادی برای عدم جدا شدن از شبکه در حین خطا، ضروری می باشد. در این مطالعه هر دو مدلسازی ولتاژ پشت راکتانس و DQ، برای ژنراتور القایی مورد استفاده در توربین بادی سرعت ...  بیشتر