دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
تحلیل پایداری الگوریتم خفاش
تحلیل پایداری الگوریتم خفاش

مهسا فزونی شیرجینی؛ امین نیک انجام؛ مهدی علیاری شوره دلی

دوره 9، شماره 4 ، بهمن 1397، ، صفحه 67-74

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2019.115782.1197

چکیده
  الگوریتم خفاش، نوعی الگوریتم هوش‌جمعی است که از رفتار خفاش‌های کوچک هنگام جهت‌یابی برای شکار، الهام گرفته شده است. الگوریتم‌های هوش‌جمعی الهام‌گرفته از طبیعت‌اند که در مسائل بهینه‌سازی دشوار بسیار ...  بیشتر