دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
تشخیص وقوع و مکان خطا در سیستم توزیع برق هواپیما
تشخیص وقوع و مکان خطا در سیستم توزیع برق هواپیما

سید مهران هاشمیان عطاآبادی؛ روزبه کمالی؛ محمدرضا سلطانپور

دوره 9، شماره 4 ، بهمن 1397، ، صفحه 55-66

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2019.115640.1194

چکیده
  باوجود تمام مزایای هواپیماهای با تجهیزات الکتریکی بیشتر (MEA)[i] نسبت به هواپیماهای متداول، افزایش تقاضای انرژی الکتریکی و ولتاژ بهره‌برداری در این نوع هواپیماها، سبب گسترده‌شدن سیستم توزیع برق هواپیما، ...  بیشتر