تشخیص وقوع و مکان خطا در سیستم توزیع برق هواپیما
1. تشخیص وقوع و مکان خطا در سیستم توزیع برق هواپیما

سید مهران هاشمیان عطاآبادی؛ روزبه کمالی؛ محمدرضا سلطانپور

دوره 9، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 55-66

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2019.115640.1194

چکیده
  باوجود تمام مزایای هواپیماهای با تجهیزات الکتریکی بیشتر (MEA)[i] نسبت به هواپیماهای متداول، افزایش تقاضای انرژی الکتریکی و ولتاژ بهره‌برداری در این نوع هواپیماها، سبب گسترده‌شدن سیستم توزیع برق هواپیما، ...  بیشتر