دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
مبدل اصلاح ضریب توان باک و فوروارد - فلای‌بک با اعوجاج هارمونیکی پایین
مبدل اصلاح ضریب توان باک و فوروارد - فلای‌بک با اعوجاج هارمونیکی پایین

مسعود غزلی؛ احسان ادیب

دوره 10، شماره 3 ، مهر 1398، ، صفحه 1-10

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2019.115425.1187

چکیده
  در این مقاله یک مبدل اصلاح ضریب توان تک‌مرحله‌ای جدید ارائه می‌شود. در طبقة ورودی این ساختار، از مبدل باک برای اصلاح ضریب توان استفاده می‌شود؛ درنتیجه، مشکل استرس ولتاژ خازن ذخیره‌ساز انرژی، یکی از ...  بیشتر