دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
مقایسة عملکرد روش‌های بهینه‌سازی هوش جمعی در طراحی یک فلیپ‌فلاپ مبتنی ‌بر تقویت‌کنندة حسی
مقایسة عملکرد روش‌های بهینه‌سازی هوش جمعی در طراحی یک فلیپ‌فلاپ مبتنی ‌بر تقویت‌کنندة حسی

صادق محمدی اسفهرود؛ سیدحمید ظهیری

دوره 11، شماره 1 ، فروردین 1399، ، صفحه 11-28

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2019.115026.1183

چکیده
  کارآیی روش‌های بهینه‌سازی چندهدفه به‌خصوص روش‌های مبتنی ‌بر هوش جمعی سبب شده است پژوهشگران به‌منظور حل مسائل پیچیدة مهندسی با اهداف چندگانة متناقض به‌صورت چشمگیری به استفاده از این روش‌ها گرایش ...  بیشتر