دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
کنترل غیرخطی تطبیقی دمای روغن خروجی یک میدان کلکتور خورشیدی توزیع شده در حضور اغتشاشات محیطی
کنترل غیرخطی تطبیقی دمای روغن خروجی یک میدان کلکتور خورشیدی توزیع شده در حضور اغتشاشات محیطی

نیلوفر ملکی؛ مهدی خدابنده؛ محمد صوفی

دوره 12، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 89-102

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2022.132335.1538

چکیده
  در این مقاله، یک کنترل کننده غیرخطی تطبیقی جهت کنترل دمای روغن در نیروگاه سهموی خطی و در حضور نامعینی‌ها و اغتشاشات درونی و بیرونی مانند تغییرات دما در داخل لوله‌های بلند نیروگاه سهموی خطی، کثیفی سطح ...  بیشتر
ارائة روش جدید کنترلی مبتنی بر مد لغزشی برای ردیابی نقطة حداکثر توان تولیدی مولدهای فتوولتائیک
ارائة روش جدید کنترلی مبتنی بر مد لغزشی برای ردیابی نقطة حداکثر توان تولیدی مولدهای فتوولتائیک

محمد صوفی؛ علیرضا حاتمی

دوره 10، شماره 4 ، دی 1398، ، صفحه 1-14

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2019.114725.1175

چکیده
  در سال‌های اخیر، استفاده از مولدهای فتوولتائیک برای تولید انرژی الکتریکی گسترش زیادی یافته است. یکی از موضوعات مهم، بهره‌برداری از مولدهای فتوولتائیک در نقطة حداکثر توان تولیدی است. با توجه به مشخصة ...  بیشتر