دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
برنامه‌ریزی بهینة ریزشبکة هوشمند با قابلیت جزیره‌ای‌شدن پایدار و اقتصادی با استفاده از مشارکت بهینة بار به‌عنوان ذخیرة چرخان
برنامه‌ریزی بهینة ریزشبکة هوشمند با قابلیت جزیره‌ای‌شدن پایدار و اقتصادی با استفاده از مشارکت بهینة بار به‌عنوان ذخیرة چرخان

علی سفیدگر دزفولی؛ محمود جورابیان؛ الهه مشهور

دوره 10، شماره 3 ، مهر 1398، ، صفحه 25-40

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2019.114554.1174

چکیده
  ریزشبکه در دو مد متصل به شبکه و جزیره‌ای بهره‌برداری می‌شود. جزیره‌ای‌شدن به‌صورت برنامه‌ریزی‌شده یا ناخواسته است. در صورت جزیره‌ای‌شدن ناخواسته، ریزشبکه باید بتواند پایداری خود را حفظ کند؛ بنابراین، ...  بیشتر